Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıp Eğitimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tıp eğitimi başta olmak üzere sağlık eğitimi ile ilgili literatürü anlar ve değerlendirir.
  • Öğrenme ve öğretme ile ilgili yaklaşım ve kuramları tüm boyutlarıyla açıklar, çeşitli ölçütler kullanarak birbirleri ile karşılaştırır
  • Öğrenme ve öğretme ile ilgili yaklaşım ve kuramları kullanarak klinik öncesi ve klinik dönemlerde uygulanmak üzere farklı öğrenme ve öğretme etkinliklerini geliştirir ve uygular
  • Öğretme ile ilgili beceri geliştirmesi ve sergiler, kendi eğiticilik performansını değerlendirir
  • Eğitimle ilgili araştırmalar planlar, yürütür ve sonuçları rapor/ makale haline getirerek sunar; bu şekilde sağlık eğitimine yönelik literatüre nitelikli katkılar sağlar
  • Eğitim alanındaki yaklaşım, teori ve ilkeleri temel alarak sağlık alanı ile ilgili eğitim ve öğretim programları/ kursları geliştirir, uygular ve değerlendirir
  • Ulusal ve kurumsal düzeyde, genelde sağlık alanı, özelde tıp eğitimi ile ilgili eğitim ve değişim süreçlerini yönetir, bu konularda ilgili kurullara/ kurumlara danışmanlık yapar
  • Eğitimle ilgili profesyonel tutum ve davranışları içselleştirir
  • Sürekli mesleki gelişimin bağlamında sağlık/ tıp eğitimi ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını meslek yaşamı boyunca yeniden yapılandırarak geliştirir
  • Kanıta dayalı sağlık/ tıp eğitimine uygun tutum ve davranış geliştirir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat