Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü; 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü olarak kurulmuştur.(önlisans ) 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Önlisans düzeyinde öğrenci alımı yapılmış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 02 Kasım 1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürmüş olup 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında itibaren Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesindeki Ebelik Bölümü 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısından alınan kararla ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca,”İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Ebelik Bölümü’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne aktarılması ve öğrenci alımı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne olması kararlaştırılmıştır.

Kazanılan Derece

EBE

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüzde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kabul koşulları doğrultusunda öğrenci kabulu ve kayıtları yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1.Üniversitenin ilgili birimlerince uygulanan dil sınavında başarılı olanlar yabancı dil dersi için muaf sayılır. 2. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almış oldukları aynı yada yakın dersler fakülte kurul kurul kararı ile muaf sayılabilir. 3. Yatay geçiş kabul edilen yükseköğrenim kurumu dışında alınan kurs ve sertifikalar ders muafiyeti için geçerli değildir..

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1.Mesleki dersler uygulamalı olup devam zorunluluğu vardır. 2. Uygulamalı derslerin uygulama notu ara sınav notu ile ortalama alınarak değerlendirilir. 3. 7. ve 8. yarıyılda intern programları yer almaktadır. 4. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi uygulanır.

Program Profili

1.Program 8 yarıyıldan oluşur 2.Programda genel, mesleki ve seçmeli dersler yer almaktadır. 3.Mesleki dersler uygulamalıdır 4. 7.ve 8. yarıyılda intern programı dahilinde ;doğum,yenidoğan, aile planlamas ve jinekoloji intern programları yeralmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; 1. Tüm kamu , üniversite ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde 2. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 3. İlgili kurum ve kuruluşlarda Eğitim Danışmanlık hizmetlerinde 4. Mesleğinin gerektirdiği tüm rollerini yerine getirmek üzere istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerin ilgili Enstitü ve Bölümlerinin başvuru koşulları doğrultusunda yükseklisans yapabilme olanağı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1.Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. 2.Bir yarıyılda bir arasınav ve bir final sınav notu zorunludur. 3.Uygulamalı dersler için uygulama notu vardır. 4.İlgili dersin öğretim elemanı ödev vb. gibi notları değerlendirmeye alabilir 5. Başarı notu hesaplanmasında %60 ara sınav , %40 final sınav notu etkilidir.

Mezuniyet Koşulları

Program derslerinden en az 2.00 ortalama not almış olmak. Ayrıca; 1. 100 doğum öncesi muayene yapma 2. 40 gebe izlemi 3. 40 spontan doğum yaptırma 4. Bir yada iki makat doğuma yardım etme 5. 100 normal doğum sonrası anne ve sağlıklı yenidoğan izlemi yapma 6. 40 riskli gebe izlemi yapma 7. 50 riskli yenidoğan izlemi yapma 8. Verilen sayılara ulaşılamayan bölgelerde belirtilen sayıların en az %60 ına ulaşılmış olma

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr.Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü akarakoc@marmara.edu.tr Haydarpaşa Yerleşkesi Tıbbiye cad. No:45 Kadıköy Tel: 216 5506380 Fax:216 5506380

Bölüm Olanakları

Kadın çocuk ve toplum sağlığını kapsayan alanlarda çalışma ve kariyer olanakları mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme

- Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme

- Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme

- Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.

- Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini yürütebilme

- Normal doğumu yönetebilme

- 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem planlayabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme

- Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme

- Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olma

 • Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme
 • Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme
 • Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme
 • Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme
 • Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.
 • Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini yürütebilme
 • Normal doğumu yönetebilme
 • Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme
 • Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme
 • 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem planlayabilme
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilme
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olma
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme

- Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme

- Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme

- Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.

- Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini yürütebilme

- Normal doğumu yönetebilme

- 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem planlayabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme

- Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme

- Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olma

Müfredat