Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında kapatılması ile bünyesindeki Anestezi Programı, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na devredilmiştir. Anestezi Programı'nın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na devredilmesi sonucunda sağlık sektörünün vazgeçilmez ihtiyacı olan Anestezi Teknikerlerinin yetiştirilmesi bağlamında eğitim öğretim kalitesinin arttırılması konusunda önemli bir adım olmuştur.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve/veya dengi meslek lisesi mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Sınavsız Geçiş Sistemi ile yerleşmiş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal. Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anestezi Programı öğrencileri mezun olabilmek için 4 yarıyılda 120 AKTS tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Anestezi Programı, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anestezi Programı mezunları, devlet, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathane, acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında, özel tıp merkezlerinin ameliyathane ve acil servislerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilir. Programımız öğrencilerinin dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlayabileceği bölümler : Acil Yardım ve Afet Yönetimi , Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %60’ı ile yarıyıl sonu sınavının %40’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Anestezi Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4 yarıyılda toplam 89 kredi ve 120 AKTS tamamlaması gerekmektedir. İkinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla geçerken ikinci sınıf derslerinin seçilebilmesi için öğrencilerin GANO'sunun en az 2,00 olması zorunludur. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için GANO'larının en az 2,00 olması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Koordinatörü: Prof Dr. Nazan Atalan Özlen E_Posta Adresi: nazan.atalan@marmara.edu.tr Telefon: (0216) 7774950 Faks: (0216) 777 4951 E_Posta Adresi: shmyo@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Özcan Sabancı Binası, Kartal Yerleşkesi, Cevizli Mahallesi, D-100 Güney Yanyolu Üzeri, 34865 Kartal - İstanbul

Bölüm Olanakları

Anestezi Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ait, derslik ve uygulama laboratuvarlarını teorik dersler ve uygulamalar için kullanmaktadır. Anestezi Programı'nda 1 profesör ve 2 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Hastalıkların/hastaların ve cerrahinin türüne göre anestezi açısından preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi planı oluşturup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular

- Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları, sıvıları, kan, kan ürünlerini hazırlayıp uygular

- Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlar.

- Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapar.

- İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapar

- Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Hastayı monitörize edip vital bulguları kayıt eder.

- Reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hasta gereksinimlerini saptayıp order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular.

Öğrenme Yetkinliği

- Temel mesleki bilgilere sahip olur

- Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Hasta ile ilgili gerekli tüm kayıtları tutar.

 • Hastalıkların/hastaların ve cerrahinin türüne göre anestezi açısından preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi planı oluşturup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular
 • Hastayı monitörize edip vital bulguları kayıt eder.
 • Hasta ile ilgili gerekli tüm kayıtları tutar.
 • Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları, sıvıları, kan, kan ürünlerini hazırlayıp uygular
 • Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlar.
 • Reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hasta gereksinimlerini saptayıp order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular.
 • Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapar.
 • İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapar
 • Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
 • Temel mesleki bilgilere sahip olur
 • Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
 • Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
 • Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

- Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

- Hastalıkların/hastaların ve cerrahinin türüne göre anestezi açısından preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi planı oluşturup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular

- Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları, sıvıları, kan, kan ürünlerini hazırlayıp uygular

- Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlar.

- Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapar.

- İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapar

- Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

- Hastayı monitörize edip vital bulguları kayıt eder.

- Reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hasta gereksinimlerini saptayıp order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

- Temel mesleki bilgilere sahip olur

- Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

- Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Hasta ile ilgili gerekli tüm kayıtları tutar.

Müfredat