Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü, 30.05.2000 tarihinde, YÖK'ten alınan onay ile kurulmuş ve 2004 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye İlk ve Acil Yardım programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak ya da YGS sınavına girmek koşulu ile ÖSYM tarafından ilgili bölüme yerleştirilmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri 4 yarıyılda (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Program Profili

Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava (helikopter ve uçak) ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, poliklinik v.b. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Acil ve İlk Yardım Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 100 kredi ve 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Mezun olan öğrenciye İlk ve Acil Yardım programında ön lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı, Prof.Dr.Ümit Topaloğlu Adres: Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü 34668 İstanbul / Türkiye

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular.

- Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları hazırlayıp, uygular.

- Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

- Temel mesleki bilgilere sahip olur.

- Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

- Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

- Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

- Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar.

- Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

 • Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar.
 • Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular.
 • Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir.
 • Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları hazırlayıp, uygular.
 • Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.
 • Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
 • Temel mesleki bilgilere sahip olur.
 • Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
 • Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
 • Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
 • Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

- Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular.

- Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları hazırlayıp, uygular.

- Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

- Temel mesleki bilgilere sahip olur.

- Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

- Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

- Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

- Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

- Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

- Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar.

- Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

Müfredat