Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Program Tanımları

Kuruluş

Ülkemizde ilk kez 1991-1992 Eğitim Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilen Patoloji Laboratuvar Programı 1992-1993 eğitim öğretim yılında 15 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programının amacı; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetleri yürütebilen, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışan, gelişen teknolojiyi takip eden, sorunları tanıma ve çözme yetisine sahip, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları, Özel Patoloji Laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da üniversite sınavları ile lisans eğitimine devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile öğrencilerin devam edebileceği programlar: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleridir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim öğretim faaliyetleri boyunca, öğrencilerin bilgi ve becerisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla; her dönem ara ve final sınavları, quiz sınavları, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, alınan ders kredi ve ECTS kredi sayısının 120 olması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Program Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Naziye Özkan Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu D-100 Güney Yanyolu Üzeri, Cevizli mah. 34865 Kartal-İstanbul tel: 216 3382798/1138 fax: 216 5410075 e-mail: shmyo@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programda, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur

- Işık mikroskobu kullanma becerisine sahip olur

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır

- Hematoksilen-Eosin boya çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur

- Histokimya boya çözeltilerini hazırlama ve farklı boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur

- İmmünohistokimya ve Moleküler Patoloji Teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur

- Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur

Öğrenme Yetkinliği

- Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur

  • Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır
  • Hematoksilen-Eosin boya çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur
  • Histokimya boya çözeltilerini hazırlama ve farklı boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur
  • İmmünohistokimya ve Moleküler Patoloji Teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
  • Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur
  • Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur
  • Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur
  • Işık mikroskobu kullanma becerisine sahip olur
  • Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur
  • Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

- Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

- Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur

- Işık mikroskobu kullanma becerisine sahip olur

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

- Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır

- Hematoksilen-Eosin boya çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur

- Histokimya boya çözeltilerini hazırlama ve farklı boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur

- İmmünohistokimya ve Moleküler Patoloji Teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur

- Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

- Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur

Müfredat