Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

17/10/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Kamu Yönetimi olarak kurulan ve ilk öğrencilerini 2014-2015 eğitim - öğretim yılında alacak olan bölüm, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri, Kamu Politikası ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dallarını kapsayan bir yüksek eğitim programı sunmaktadır. 2015 yılı Aralık ayında daha kapsayıcı bir müfredat ve bölüm vizyonunu gerektirdiğinden bölümün adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ce Kamu Yönetimi mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile genel kontenjandan 2019 yılında 62 öğrenci kabul edilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kuruluşlarından alınan dersler Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesine uygun olarak muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun gerçekleştirdiği İngilizce yeterlilik sınavını geçen öğrenciler doğrudan, geçemeyen öğrenciler ise hazırlık sınıfını okuduktan sonra programa başlayabilirler.

Program Profili

Bölüm hem anayasa hukuku, yönetim hukuku, yönetsel yargı, kamu maliyesi, yerel yönetimler, Türk yönetim tarihi gibi kamu yönetiminin temel boyutlarına eğilmekte hem de yönetim alanının muhasebe, kamu personel yönetimi, iktisat, kamu maliyesi, kamu bütçesi ve vergi sistemi gibi teknik konularını ele almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları özel sektör ve kamu sektöründen çalışabildikleri gibi sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda da istihdam olanaklarına sahiptir. T.C. İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir belediyeleri, mali denetim şirketleri gibi kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ders geçme notu asgari 100 üzerinden 50 dir. Dersi başarıyla geçebilmek için final ve mazeret sınavlarının notunun da 50 olması gerekmektedir. Öğrenciler derse %70 oranında devam etmesi zorundadır. Ders başarı notunun hesaplanmasında vize %40, final/mazeret %60 olarak ağırlıklandırılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredattaki tüm dersleri tamamlayıp asgari 240 AKTS koşulunu sağlayan ve GANO asgari 50/100 olan öğrenciler mezun olabilmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet Kemal Bayram (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Ali Arı (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Bilal Ali Kotil (Bölüm Başkan Yardımcısı) Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Anadoluhisarı, 34820, Beykoz, İstanbul Telefon : (0216) 777 42 00 (PBX)

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ve yandal imkanı, Erasmus öğrenci değişim programından faydalanma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca akademik etkinlikler ile öğrenci kulüp faaliyetlerinden yararlanma olanakları sunulmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili hukuk, maliye, iktisat, finans, sosyoloji ve kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması

- Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması

- Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.

- İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi

- Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.

 • Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili hukuk, maliye, iktisat, finans, sosyoloji ve kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması
 • Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi
 • Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi
 • Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi
 • Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması
 • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.
 • İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.
 • Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi
 • Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

- Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili hukuk, maliye, iktisat, finans, sosyoloji ve kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması

- Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması

- Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

- Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.

- İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

- Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi

- Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.

Müfredat

Müfredat