Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Yerel Yönetimler

Program Tanımları

Kuruluş

12.12.2012 tarihli Yükseköğrenim Yürütme Kurulu kararı ile Yerel Yönetimler ismi ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yerel Yönetimler mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile genel kontenjandan 2016 yılında 51 öğrenci kabul edilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğrenim kuruluşlarından alınan dersler Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesine uygun olarak muafiyet komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz eğitim dili Türkçe olması nedeniyle, herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.

Program Profili

Programda; kamu yönetimi, siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji ve hukuk gibi derslerin verilmesi ile birlikte, yerel yönetimler alanına yoğunlaşılmaktadır ve yerel siyaset, yerel hizmet yöntemleri, kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin dersler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları yerel yönetimler başta olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları gibi istihdam olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için geçme notu asgari 100 üzerinden 50'dir. Dersi başarıyla geçebilmek için final ve mazeret sınavlarının notunun da 50 olması gerekmektedir. Öğrencilerin derse %70 oranında devam etmesi zorunludur. Ders başarı notunun hesaplanmasında vize %40, final %60 olarak ağırlıklandırılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredattaki tüm dersleri tamamlayıp asgari 240 AKTS koşulunu sağlayan ve GANO'su asgari 50/100 olan öğrenciler mezun olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ve yandal imkanı, Erasmus öğrenci değişim programından faydalanma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca akademik etkinlikler ile öğrenci kulüp faaliyetlerinden yararlanma olanakları sunulmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Yerel Yönetimlerin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Yerel Yönetimlerle ilgili hukuk, maliye, iktisat, sosyoloji ile kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması

- Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması

- Yerel Yönetimler alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi

Öğrenme Yetkinliği

- Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.

- İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi

- Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.

 • Yerel Yönetimlerin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması
 • Yerel Yönetimlerle ilgili hukuk, maliye, iktisat, sosyoloji ile kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması
 • Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi
 • Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması
 • Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması
 • Yerel Yönetimler alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi
 • Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi
 • Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi
 • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.
 • İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.
 • Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

- Yerel Yönetimlerin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

- Yerel Yönetimlerle ilgili hukuk, maliye, iktisat, sosyoloji ile kentleşme ve çevre gibi disiplinlerle ilgili temel bilgilerin kazanılması

- Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratiği kullanarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi

- Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin kavranması

- Yerel Yönetimler alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu tekniklere ilişkin uygulama becerisinin geliştirilmesi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

- Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

- Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

- Siyasa oluşturma sürecinin analiz edilebilmesi; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeydeki süreçlerinin kavranması

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- İş ahlakı ve sosyal sorumluluk becerilerinin güçlendirilmesi.

- İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Eleştirel analiz, tartışma ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin edinilmesi

- Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama becerisinin güçlendirilmesi: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.

Müfredat