Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği yüksek lisans programının açılış amacı 90'lı yıllarda ülkemizde hızla artan yazılı, görsel ve işitsel basın işletmeleri için vizyon sahibi, çağdaş işletmecilik bilgisine sahip, ekonomi, işletmecilik ve gazetecilik bilgilerini birarada bulundurabilen insan kaynağını yetiştirebilmektir. Bu amaca uygun olarak program 1993 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Derslerini ve bitirme tezini başarıyla bitiren öğrenciler Uzman ünvanını almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adaylar değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20'si, bilimsel hazırlık sınavının %15'i ve mülakat notunun %15’inin toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program 1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan şartlar çerçevesinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay geçiş süreci tamamlanan öğrencilerin intibak işlemleri aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için derslerin başarılı olarak tamamlanmasının yanısıra bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinden de başarılı olması şarttır.

Program Profili

Medya sektörünün gücü ve öneminin yanısıra sektörü meydana getiren işletmelerin yönetimi, ekonomisi, finansmanı, risk yönetimi, ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtım ile insan kaynağına yaptığı yatırımlar da son derece önemlidir. Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, ulusal ve uluslararası medyanın çağdaş yapısının gereksinimlerine göre oluşturduğu programıyla ekonomi, işletme ve finansman konularında donanımlı, yazılı, görsel-işitsel medya, internet medyası ve yayıncılık sektörü başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin rol ve görev üstlenecek uzmanlar ve araştırmacılar ile medya sektöründe istihdam edilmek üzere vizyon sahibi, çağdaş yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programın en önemli avantajı sektörün ihtiyaç duyduğu karar verici ve yönetici konumuna gelebilecek insan kaynağını ekonomi , finans, maliyet ve bütçeleme , dağıtım, pazarlama, yönetim ve organizasyon bilgisi yönünden yetiştirerek sektörün gazetecilik alt yapısına sahip yönetici ihtiyacını karşılamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik kariyerin yanısıra , başta yazılı basın olmak üzere görsel-işitsel basının ekonomi, işletme, finansman, pazarlama, dağıtım ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedir. Program sektörün her aşamasına yönetici yetiştitebilmektedir. Mezunlar medya işletmelerinin bütçe departmanında, mali işlerde, insan kaynakları bölümlerinde, pazarlama, satış, dağıtım bölümlerinde çalışabilirler. Planlamacı ve denetçi olarak, kalite kontrolcü olarak, ekonomi ve finans muhabiri olarak çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca medyanın denetim ve ölçümlerinin yapıldığı medya takip merkezlerinde iş bulma imkanları vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları akademik kariyerin devamında Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktora programını tercih edebilirler. Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktora programının başvuru koşulları arasında ALES'ten 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri başarı sağlanmalıdır. Bu başarıların sağlanmasının ardından öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımları şu şekildedir. ALES %50, Transcript %20, Mülakat %30.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda, her ders için 1 vize ve 1 final sınavı olmak üzere 2 tane sınav yapılır. Vize sınavının ağırlık ortalaması % 40, final sınavının ağırlık ortalaması ise % 60 olarak hesaplanır. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu program birisi seminer dersi olmak üzere iki dönemde toplam 8 zorunlu ders ve 7 seçimlik ders ve tez çalışmasından oluşur. Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2.50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oylarını alması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Türkan Uğur Dai, Adres: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampüsü No:6 Nişantaşı- Şişli /İstanbul. Tel: 0 212 233 04 47/222

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Basın işletmelerinin finansal yapısını analiz edilmesi
  • Basın işletmelerinde maliyet türleri, oluşumu ve stok hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi
  • İnsan kaynaklarının planlanması ve iş veriminin artırılması
  • Ekonomi gazeteciliğinin gelişimi ve piyasaların izlenme tekniklerinin analiz edilmesi
  • Basın işletmelerinin organizasyon yapıları, örgütlenme biçimleri ve işletme fonksiyonlarının incelenmesi
  • Basın işletmelerinin finansman yönetimi ve politikası incelenmesi
  • Medya ekonomisi ve yönetiminin yapısal özelliklerini kavrama
  • Basın sektöründe bilimsel araştırmayı yapabilme becerisinin kazandırılması
  • Bir basın işletmenin belli bir alanında uzmanlaşabilmek
  • Basın sektörünün rekabet yapısının analiz edilmesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat