Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik

Program Tanımları

Kuruluş

Bu program, günümüz gazeteciliğinin kapsamını, üzerine yapılan tartışmaları, tarihsel olarak yaşadığı değişimi bilimsel olarak inceler ve açıklar. Siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel, teknolojik gelişmelerin gazetecilik üzerindeki etkisini inceler. Gazetecilikteki farklı ekol, gelenek ve anlayışları tahlil eder.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "DOKTOR" ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Program mülakat ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenci kabulünde uygulanan puanlama dağılımı %20 Transkript Notu, %50 ALES Notu, %15 Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınav Notu, %15 Mülakat Notu şeklindedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program 1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan şartlar çerçevesinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay geçiş süreci tamamlanan öğrencilerin intibak işlemleri aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için derslerin başarıyla tamamlanması ve bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmış doktora tezinden başarılı olması şarttır.

Program Profili

Bu program, gazetecilik mesleğinin önemini, kamuoyu oluşturmadaki işlevini bilen, meslek etiğine inanan, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, Türkiye'nin yanı sıra dünyayı da yakından izleyen, konulara geniş bir bakış açısıyla yaklaşan, alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, medyanın tüm alanlarında ve her düzeyde çalışabilir, akademik kariyer yapabilir, kamuda ve özel sektörde basın danışmanı, basın sözcüsü olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olanlar, akademik kariyerin devamında, gerekli koşulları sağladıkları sürece Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına veya Doçent kadrolarına başvuru yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yapılır. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun % 40'ı ve yarıyıl sonu sınavının % 60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde savunarak, jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 3,00 GANO'ya ulaşması, doktora yeterlik sınavından başarıyla geçmesi ve doktora tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Örgün eğitim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Emre Bağce, +90 (212) 233 04 47, emrebagce@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Yetkin bir öğretim kadrosu ve çeşitli teknik olanaklara sahiptir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Basın işletmeciliğinde temel özellikleri ve günümüzdeki basın işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi sahbi olur.
  • Dergi yayıncılığında Türkiye'deki ve Dünya'daki durumlar
  • Sanal dünyamızdaki enformasyon filtresine dair görüş ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
  • Küreselleşme va basın arasında ilişki kurabilir.
  • Gazetecilik açısından ve sosyolojik perspektiften haberler hakkında bir kavrayış geliştirebilecekler,
  • Haber yapım ortamını ve özelliklerini tartışabilecekler, haber toplama ve yayınlamanın pratik ve özelliklerini değerlendirebilecekler,
  • Farklı medya platformlarında haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilecekler
  • Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilecek ve haber metni yapılarını geliştirebileceklerdir,
  • Farklı haber medyası biçimlerinin özelliklerini uygulayabilecekler,
  • Haber yapımı için olası tekniklerin çeşitliliği içinde dikkate alınan seçimler yapabilecekler ve belirli stratejilerin etkilerini eleştirel olarak değerlendirebilecekler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat