Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Program Tanımları

Kuruluş

Halkla İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı 1989'da kuruldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı kapsamında eğitim veren Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı 1989 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile halkla ilişkiler alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı, bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı tezinin jüri tarafından onaylanması ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin, akademik kaynaklara ulaşabilecek, literatürden faydalanarak Halkla İlişkiler alanına ilişkin bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programın mezunları MA derecesi almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal / Marmara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.

Program Profili

Bu programı genellikle iletişim, güzel sanatlar, işletme, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar tercih etmektedir. Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı; akademik literatüre ve halkla ilişkiler alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle halkla ilişkilere dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı; ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar kişilere halkla ilişkiler alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesi yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da halkla ilişkiler sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır. Aret Vartanyan (Yaşam Atölyesi Sahibi ve Kurucusu- Yazar), Ahu Samav Uğursoy (Plato Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi), Mustafa Canbey (Halkın Sesi Partisi Basın Danışmanı)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Halkla İlişkiler Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. Halkla İlişkiler Doktora programının başvuru koşulları arasında ALES'den 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri başarı sağlanmalıdır.Bu başarıların sağlanmasının ardından öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımları şu şekildedir: ALES %50, Transkript %20 ve Mülakat %30.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.Eğitimin ders aşamasındaki değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu ve bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.

Mezuniyet Koşulları

Sınav notları en düşük 65 olmalı Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir. Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2.50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezine başlaması, tezini bitirdikten sonra ise tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oylarını alması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampusü, Büyükçiftlik Sokak No: 6 Nişantaşı -Şişli 0212 233 04 47 / 215

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanır.
 • Anlama ve ifade etme yeteneklerini kazanır.
 • Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanır.
 • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirir.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi edinir ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz eder.
 • İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanır.
 • Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği kazanır.
 • İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini bilir.
 • Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik halkla ilişkiler yönetim sürecini gerçekleştirebilir.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
 • Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilir
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilir.
 • Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme ve halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olarak alanı eleştirel kuram açısından değerlendirebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat