Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur. İngilizce İktisat Bölümü bünyesinde 1988-1989 akademik yılından bu yana yüksek lisans programı açılmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES'den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60 puan almış olması gerekmektedir. c) Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. e) Bölüm, şu kriterlerden en az birine sahip adayların başvurusunu dikkate almaktadır: (i) Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması. (ii) Eşit ağırlıklı ALES puanının 80 ya da üzeri olması. (iii) Adayın bir üniversitede araştırma görevlisi olması. f) Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Doktora programını kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka bir üniversitenin Yüksek Lisans programında alıp başarılı oldukları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve muafiyet komisyonunun onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüzün öğretim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır. Lisans derecesini iktisat dışı bir alandan almış adaylar yüksek lisans programına kabul edildikleri takdirde 1 yıl süren bilimsel hazırlık programına alınacaklardır.

Program Profili

İngilizce İktisat yüksek lisans programı, akademik kariyer yapmaya aday ve özel sektör ve kamudaki sorunları çözmeye ve kararlar almaya ilgi duyan ve bunun için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektedir. Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiye ekonomisine yön veren kamu kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi). Bunların dışında bankalar, ulusal ve uluslararası şirketler, uluslararası ticaret firmaları, yatırım danışmanlık ve kredi firmaları, denetim firmaları ve borsa iş olanakları içindedir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyeliği.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora programına başvurabilir. Doktora programlarına başvuracak mezunların ayrıca ALES sınavından en az 65 EA puanı ve ÜDS sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Ara sınav sayısı ilgili Kurulca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarında, yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65, b) Başarı notunun bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen hesaplamaya göre yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; not ortalamasının yüksek lisans programlarında en az 2,50 olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayabilmek için öğrencinin yüksek lisans tezi hazırlayıp bu tezi jüri önünde sözlü olarak savunması gerekmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm web adresi: http://iibf.marmara.edu.tr/bolum/131304/bolumlerimiz/iktisat-(ingilizce) Bölüm e-posta adresi: economics@marmara.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Suut Doğruel (suut.dogruel@marmara.edu.tr) AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut Tekçe (mtekce@marmara.edu.tr) Bölüm Sekreteri: Songül Almaz (salmaz@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Çalışma alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinme
 • İleri düzeyde matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi
 • İktisadi değişkenler içeren ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişme yeteneği
 • İnteraktif tartışmalara katılma becerisi
 • İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum becerileri
 • Mali ve para politikalarının tüm iktisadi performans üzerindeki etkisini tahmin etme becerisi
 • Karmaşık sorular yönelten çarpıcı araştırma projeleri oluşturup yürütme becerisi
 • Sosyal koşulları etkileyen karmaşık iktisadi yapıları anlama
 • Eleştirel bir bakış açısı ile ilgili kaynakları bulma ve değerlendirme becerisi
 • Çeşitli iktisadi olayları analiz etmek için iktisadi modeller geliştirme ve politika önerisinde bulunma becerisi
 • Çeşitli iktisadi disiplinleri ve olayları düşünme biçimlerini ayırt etme yeteneği
 • İktisat alanında geliştirilen modelleme, ampirik analiz ve politika seçenekleri oluşturma becerilerini disiplinler arası bağlamlarda kullanabilme
 • Birikimini profesyonel olarak şirketlere sunabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat