Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek lisans programına, mülakat ve mesleki bilgi sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i ve mülakat notunun %15’i ve Mesleki Bilgi Değerlendirme’nin %15’inin toplamıdır. Sonuçlar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması ve Genel Ortalaması (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili

İktisat Tarihi Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin iktisat tarihi alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin iktisadi olayların tarihini ileri iktisadi araçlar kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, rekabet gücü yüksek iktisat tarihçileri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Program dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde vize ve final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 65 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR, e-mail: toktar@marmara.edu.tr. İletişim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler Kampüsü Bahçelievler/İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alana ait temel kavramsal çerçevenin öğrenilmesi
 • Alana ait temel kuramsal bilgilerin elde edilmesi
 • Ekonomileri tarihsel perspektifte analiz edebilmek
 • İktisadi gelişmeleri sebep ve sonuç ilişkileri bağlamında ele alabilmek
 • Temel mesleki bilginin kazanılması
 • İktisat tarihi araştırma teknik ve yöntemleri alt yapısını elde etmek
 • İktisadi analiz araçlarını iktisat tarihi disiplini çerçevesinde kullanabilmek
 • Ekonomilerin performansları bakımından analiz edebilme becerisi elde etmek
 • Analitik düşünme becerisinin elde edilmesi
 • Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi elde edilmesi
 • İktisadi olay, gelişme ve durumların ölçülme tekniklerinin iktisat tarihi bağlamında öğrenilmesi ve uygulanması
 • İktisadi olay, gelişme ve durumların kısa ve uzun dönemli analizlerinin yapılabilmesi
 • Diğer sosyal disiplinlerden de istifade yol ve yöntemlerinin öğrenilmesi
 • İktisadi gelişmelerin toplumsal sebep ve sonuçlarını ortaya çıkarabilmek
 • Problematik çerçevesinde örnek olayların ele alınıp açıklanabilme becerisi elde edilmesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat