Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kazanılan Derece

İktisat Tarihi alanında Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren, mülakat ve mesleki bilgi sınavı sonucunda öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 65 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i ve mülakat notunun %15’i ve Mesleki Bilgi Değerlendirme’nin %15’inin toplamıdır. Sonuçlar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ve genel not ortalaması (GNO) 80 olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Öğrencinin Yeterlik sınavından başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman da dâhil olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri diğer üniversitelerden de seçilebilmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili

İktisat Tarihi doktora programının amacı iktisat tarihini olayları iktisat teorilerinden faydalanarak farklı açılardan analiz edebilecek, sentezleyebilecek ve uluslararası literatüre katkı yapabilecek bir akademik altyapıya sahip uluslararası standartlarda iktisat tarihçileri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programı mezunlarımız, uluslararası kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilecekleri gibi akademik kariyerlerine başarı ile devam edebilme olanaklarına da sahiplerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde tane vize ve tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin ilgili programdan başarılı sayılabilmesi için genel not ortalaması (GNO) 3.00 olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girmelidir. Sınavdan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. Öğrencinin Yeterlik sınavından başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar.Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman da dâhil olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri diğer üniversitelerden de seçilebilmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR, e-mail:toktar@marmara.edu.tr. İletişim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler Kampüsü Bahçelievler/İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Ekonomi ile tarihin birlikte analiz edilmesini öğrenir
  • Kronolojik olarak ekonomi tarihinin gelişimini öğrenir
  • Ekonomik gelişmenin koşullarını öğrenir
  • Ekonomik gelişmede ve ekonomik gerilemede etkili faktörleri öğrenir
  • Ekonomik refahın siyasi sonuçlarını öğrenir.
  • Ekonomik kalkınma ve mevcut kaynaklar arasında ilişki kurar
  • Sanayi devrimi ve Dünya ekonomik güç dengelerinin değişimini öğrenir
  • Dünya ekonomisindeki yapısal değişmeleri öğrenir
  • Dünya ekonomisi, savaşlar ve ekonomik performans arasında neden sonuç ilişkisi kurar
  • Güncel iktisadi sounlar üzerine düşünmenin birden fazla yolu olduğunun önemini öğrenecektir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat