Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'ndan master ya da doktora derecesiyle mezun olacaklar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır; Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55, doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adaydan program türüne göre istenecek ALES puan türü ilgili Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, yüksek lisans ve doktorada dördüncü yarıyılın, lisans dereceli doktorada altıncı yarıyılın başında yapılabilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir..

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Madde 14/c'de belirtilen tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan ya da tez çalışması raporunu üstüste iki kez vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Program Profili

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, hem geleneksel medya hem de yeni medyanın toplumsal boyutlarına odaklanarak, medyayı eleştirel bir perspektiften değerlendirme yetisi kazandıracak kuramsal dersler vermektedir. Medyayı felsefe, sanat, sosyoloji, iktisat, siyaset gibi pek cok alanda irdeleyen İletişim Bilimleri Anabilim Dalında eleştirel medya kuramları, popüler kültür, gösteri toplumu, çokkültürlülük, görsel kültür ve ideoloji, kamusal alan, yeni medya sosyolojisi, medya çalışmaları, kültürel çalışmalar, tüketim toplumu, toplumsal cinsiyet, küresel kültür başlıca araştırma alanlarıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İletişim Bilimleri tezli yüksek lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm teknik ve kuramsal bilgiler, film üretim süreçlerinde kullanılabilecek temel bilgiler, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak medya sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Madde 14/c'de belirtilen tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan ya da tez çalışması raporunu üstüste iki kez vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

FAKÜLTE ADRESİ Adres Marmara Üniversitesi Nişantası Kampüsü İletişim Fakültesi Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/İStanbul Telefon 0212 233 04 47 Faks 0212 246 74 28 Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Devran Tel: 0212 233 04 47 / 201 - 224 yusufdevran@marmara.edu.tr Dekanlık: dekanlik@marmara.edu.tr Marmara İletişim Mail: iletisim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Disiplinlerarası bilgiden yararlanırlar, yöntem ve disiplinlerarası çalışmayı öğrenirler.
 • Eleştirel düşünme, değerlendirme ve gözlemleme alışkanlığı edinirler.
 • Proje tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanırlar
 • Kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme yeteneğini geliştirirler.
 • İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal seviyedeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olurlar.
 • Güncel olaylar hakkında bilgi ve bu olayların iletişim mesleği üzerine etkileri konusunda bilgi kazanırlar.
 • Eleştirel sosyal teoriyi diğer yaklaşımlarla karşılaştırırlar.
 • Farklı iletişim sistemlerini karşılaştırma yeteneği kazanırlar.
 • İletişim sistemlerinin değişim dinamiklerini çözümleme becerisi kazanırlar.
 • Medya Okuryazarlığını yaygınlaştırma becerisini kazanırlar.
 • Çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazanırlar.
 • Kavramsal ve bütünleşik düşünmeyi öğrenirler.
 • Gerçekleri toplayıp karşılaştırmayı, dahası olayları tanımlarken kuramsal ve kavramsal varsayımları belirtmeyi edinirler.
 • Günümüzdeki toplumsal iletişim sorunlarına akademik bakışın olanaklarını öğrenirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat