Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan en büyük kenti olan İstanbul’un tarihsel, sosyal, kültürel, mimari, ekonomik, sanatsal, coğrafi, çevresel vb. açılardan bilimsel ve akademik bir yaklaşımla çalışılması, kentin mevcut durumunun ve gelecekte alacağı biçim ve konumun şekillenmesine yönelik olarak, 15.08.2008 yılında kurulmuştur. 2009 - 2010 Eğitim Öğretim yılında, 20 öğrenci Yüksek Lisans Programına alınmıştır.

Kazanılan Derece

İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM’ce merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde, 100 üzerinden en az 60standart puanı almış olduklarını gösteren belge, Yükseköğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri, Dilekçe, Diploma yurt dışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulu’nca denkliğinin kabul edildiğine dair belge, Program kontenjanı yirmi (20) kişidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Muafiyet yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın toplam kredi miktarı 30 olup; ilk yarıyıl ve ikinci yarıyıl toplam 15’er kredi karşılığı 5’er ders okutulacaktır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı (6) yarıyıldır.

Program Profili

İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı; İstanbul örneğinde çokdisiplinli konuları, akademik çerçevede ele almayı amaçlamıştır. İstanbul Araştırmaları Ders Programı 1. YARIYIL DERSLERİ İstanbul Tarihi İstanbul’un Yönetim Yapısı ve Yönetişim Süreci İstanbul’un Ekonomik Yapısı ve Gelişimi İstanbul ve Kent Planlaması Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetimler Bilimsel Araştırma Yöntemleri II. YARIYIL DERSLERİ İstanbul Kültürü ve Estetiği İstanbul ve Çevre Yönetimi İstanbul’un Demografik Yapısı Stratejik Yönetim ve İstanbul’da Stratejik Planlama Metropoliten Finansman Yönetimi Seminer

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program rehberliğinde, İstanbul kenti, kuruluşundan günümüze detaylı bir şekilde çalışılacak ve kentin geleceğinin bir dünya kenti olarak şekillenmesine yönelik kapsamlı bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Aynı zamanda, kent üzerine yapılan bilimsel çalışmaların koordine edilmesi ve yönlendirilmesi olanaklı olacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İstanbul Araştırmaları Programı Yüksek Lisans'ı biteren öğrenciler Doktora programına başvurabilirler. İstanbul Araştırmaları Doktora programı açılmamıştır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize sınavının %40'ı, Final sınavının %60'ı alınır. Ders başarı notu 65'dir. Yüksek Lisans Mezuniyet derecesi için 70 puan almak gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerden başarılı olmak, 2,0 ortalama ve Yüksek Lisans Tezi'nden başarılı olmak gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkan: Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Telefon: 0212 5167 20 16 Gsm: 0533 746 53 47 e-posta: rbozlagan@marmara.edu.tr recepbozlagan@gmail.com Adres: Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Eminönü-İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
 • Bilgiye ulaşma, disiplinler arası araştırma yapabilme bilimsel çalışmalarda ve uygulamada kullanabilme becerisi
 • Çevre koruma yöntemlerinin değerlendirilmesi
 • Finansman kaynaklarının ve yatırım-finansman ilişkisinin analiz edilmesi
 • İstanbul’daki kurumların stratejik planlarının analiz edilmesi
 • İstanbul tarihine ilişkin arşiv bilgi ve belgelerine ulaşma becerisi
 • İstanbul’un avantajları ve dezavantajlarını analiz edebilme
 • İstanbul’un çevresel değerlerinin tanınması ve yorumlanması
 • Kentin ekonomik yapısının karşılaştırmalı analizi
 • Kentin demografik yapısındaki değişimin etüt edilmesi ve öngörülerde bulunulması
 • Kentin yönetişim sürecinin işleyişini anlama, temel yönetim-yönetişim sorunlarını analiz etme ve çözümler geliştirme
 • Kent kültürü ve estetiği kavramlarına yönelik yaklaşımlar ve tartışmaları analiz edebilme
 • Kültürel biçimler ile onları oluşturan değerler arası ilişkileri saptama ve yorumlayabilme
 • Metropoliten yönetimler hakkında karşılaştırmalı analizler yapabilme ve geleceğini sorgulayabilme
 • Sosyo-ekonomik gelişmelerin Kent’in gelecekte alacağı şekle olan etkisini öngörebilme
 • Temel mesleki bilgiler
 • Ulusal ve uluslar arası gelişmelerin İstanbul’un planlama sürecine etkisini öngörebilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat