Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

M.Ü. İ.İ.B.F.

Kazanılan Derece

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Alanında Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek lisans programına, mülakat ve mesleki bilgi sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitü'nün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavında başarılı olmak zorundadır.

Program Profili

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, ilişkilendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans Mezunlarımız, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmanın yanı sıra kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisasns programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse diğer disiplin alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda sınavlar Enstitü'nün belirlediği kriterler çerçevesinde yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl bir ara sınav (vize) ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin derse aktif katılımı da öğretim üyesinin değerlendirmesinde etkili olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.2 yarıyıl ders,2 yarıyıl tez hazırlama süresidir.Tez aşamasında geçerli nedenlerle tezini 2 yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere 2 yarıyıl daha ek süre verilir.Öğrenciler programı en fazla 6 yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır.Ders aşamasından başarılı olabilmek için derslerden en az 65 almak zorundadırlar.Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı kabul edilirler.Not sisteminde vize notu nun yüzde 40'ı,final notunun yüzde 60'ı esas alınır. Derslerden başarısız olan öğrencilere ek 1 yarıyıl daha verilir.Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer.Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Müfit Akyüz, İletişim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Bahçelievler Kampüsü Bahçelievler İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ekonomik ve toplumsal olayların analizinde farkındalık yaratmak.
 • Öğrencilerin aktif katılımının sağlanacağı tartışma platformu oluşturmak.
 • Göstergelerle ekonomik durum analizleri yapmak.
 • Kalkınma sorunsalına ilişkin temel meseleleri yapısal ve sınıf temelli analizlerle aktarmak.
 • Dünya ekonomisinde yaşanan değişimleri devletler, piyasalar ve eşitsizlikler düzlemindeki ilişkiler seti üzerinden araştırmak.
 • Türkiye'de sanayileşmenin güncel sorunlarına ilişkin bütünlüklü bir bakış oluşturmak.
 • AGÜ sorunları ile ekonomi disiplininin temel araçları arasında bağlantılar kurmak.
 • Kurulan bağlantıları mevcut problemlere çözüm üretmek için kullanılabilir yapmak.
 • Türkiye'nin yaşadığı gelişme süreçlerinin düşün tarihi ile ilişkili olarak analizini yapmak.
 • Çeşitli makro ekonomik göstergelerin anlamlarını ve kullanım yöntemlerini ayrıntılarıyla açıklamak.
 • Sektör Örneklerinden hareketle yeniden yapılanmanın takibini yapmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat