Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1995 yılında kurulmuştur. Program bünyesinde siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarına ait dersler yer almaktadır. Her yıl ortalama 15-20 öğrenci programa devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 30 yerel krediden oluşan 10 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Program Profili

Bilim Dalı'nın amacı, yerinden yönetim düşüncesi ve yerel yönetimler hakkında lisansüstü düzeyde yoğun ve kapsamlı eğitim vermek, programa katılan öğrencilerin uzmanlık bilgisini artırmak, katılımcıların kavrama, analiz etme ve ifade etme düzeyinin artırılmasına katkı sağlayarak teorik ve uygulamalı tez çalışmaları yürütmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Özellikle belediyeler ve diğer yerel yönetim kuruluşları mezunların temel iş alanı olarak görülmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ders aşamasını tamamlamanın ön koşulu tüm derslerden asgari geçme notu olan 65 puanı almış olmanın yanı sıra GANO’nun asgari 2,50 olması şeklinde düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra mezuniyet için tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Bölüm Başkanı) Tel: 0216 308 99 19 / 1300 e-mail: earikboga@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Anadoluhisarı 34820 Beykoz İstanbul – Türkiye

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel mesleki bilgileri bilir
  • Bir kurumda belli bir alanda çalış ve kısmen uzmanlaşır
  • Tüm düzeylerde karar alma yeteneği kazanır
  • Disiplinler arası çalışmalara uyum sağlama becerisi kazanır
  • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanır
  • Yeni durumlara uyarlanabilme yeteneği kazanır
  • Yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanır
  • Karşılaşılan sorunları analiz etme ve çözme yeteneği kazanır
  • Önerilen çözümü savunabilme becerisi kazanır
  • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat