Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mütercim ve Tercümanlık

Program Tanımları

Kuruluş

Mütercim ve Tercümanlık 2023/2024 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Bölümümüz başarılı bir şekilde tamamlandığında, program yeterlilikleri sağlandığında Mütercim ve Tercümanlık Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans (master) derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversite mezunu olmak ve ALES sınavını vermiş olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal, lisans diploması olması gerekir ve yatay geçişle gelen öğrenciler geldikleri üniversitede aldıkları benzer derslerden muafiyet komisyonu kararıyla muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Üniversite mezunu olmak ve Mütercim ve Tercümanlık üzerine araştırma yapabilecek kadar ön bilgi ve Almanca/Fransızca/İngilizce bilgisine sahip olmak.

Program Profili

Mütercim ve Tercümanlık alanında 2 dönemlik bir programdır. Programa kabul edilen öğrenciler ALES ve yabancı dil puanıyla giriş yaparak çeviribilim alanlarında oldukça kapsamlı bir eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimiz tez yazarak mezun olmaktadırlar. Akademik kadromuz 2 profesör, 7 doçent, 5 yardımcı doçentten oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Öğrencilerimiz arasında çevirmen, dış işleri Bakanlığında çeşitli kademelerde, çeviri bürosu sahibi, yerelleştirme uzmanı gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra özel şirketlerde danışman olarak çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm ve sağlık turizmi sektöründe de iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız uluslar arası fuar, toplantı, konferans ve benzeri organizasyon da tercih edilen elemanlar arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız Doktora Programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 ortalmayı tuttturmuş olmak gerekir. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sueda ÖZBENT Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 34722 Kadıköy-İstanbul Tel: 00 90 216 345 11 86 / 0216 348 34 66 Göztepe Kampüsü Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 345 11 86 / 3400

Bölüm Olanakları

Simultane Çeviri Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Avrupa Konseyinin Dil Yeterlilik Ölçütleri ile uyumlu C1 düzeyinde Alman Dilini/ Fransız Dilini/ İngiliz Dilini yazılı ve sözlü alanda etkin olarak kullanabilir
 • Alanı ile ilgili Türkçe ve Almanca/ Fransızca/ İngilizce yazılı ve sözlü metinleri çözümleyip değerlendirebilir
 • Alanı ile ilgili uzmanlık terimlerini tanır ve kullanabilir
 • İktisat, Teknik Bilimler, Edebiyat, Hukuk, Saglik ve Basın Dili gibi alanlarda yazılı veya sözlü metinlerin kaynak dilden erek dile ve /veya erek dilden kaynak dile çevirisini yapabilme
 • Simultane ve ardıl çeviri ile yazılı çeviri alalarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bir çeviri uygulamasını planlama, yürütme, sunma ve değerlendirme
 • Yabancıya ve yabancı olan kültüre karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak ve bu yolla edindiği kültürlerarası iletişim becerisini koruyup ve geliştirebilir
 • Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
 • Çeviri kuramlarını ve çağdaş yönelimleri bilir ve bu alanlardaki terminolojiye yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
 • Çevirmenlik alan bilgisine katkıda bulunacak edebiyat, dilbilim, kültür ve iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımları bilir.
 • Alanında yeni gelişmeleri takip ederek edindiği kuramsal bilgileri ve uygulamaları çevirmenlik/ tercümanlık sürecine yönelik olarak sorgulayabilir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Kendi kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini sürekli olarak takip edebilir; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunabilir; sürekli gelişim için kişisel hedefler belirleyebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir; bunun için teknolojik araçlardan faydalanabilir. Bunu akademik çalışmalarrnda kullanabilir.
 • Edindiği dil becerilerini koruma, derinleştirme ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumlulukla yaşam boyu öğrenme ilkesinin bilincinde olarak kendini geleceğe hazırlayabilir
 • Çevirisini yaptığı dillerin kültürleri hakkında bilgisini güncel tutma becerisine sahiptir.
 • Akademik çalışma yöntemlerini bilir ve uygulayabilir.
 • Akademik alanda kendini geliştirme hakkında becerilere sahiptir.
 • Yüksek Lisans tezi yazarak mezun olacağı bilinciyle öğrenimini sürdürme edincine sahiptir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

- Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

- Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

- Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat

Müfredat