Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Tanımları

Kuruluş

Radyo Televizyon tezli yüksek lisans programının amacı uluslararası standartlarda medya sektörünün ihtiyaç duyduğu kalitede yapımları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Radyo, Televizyon alanında yüksek lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır; Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55, doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adaydan program türüne göre istenecek ALES puan türü ilgili Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, yüksek lisans ve doktorada dördüncü yarıyılın, lisans dereceli doktorada altıncı yarıyılın başında yapılabilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Madde 14/c'de belirtilen tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan ya da tez çalışması raporunu üstüste iki kez vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Program Profili

Geleneksel ve yeni medya arasında bir geçiş görevi üstlenen ve uygulama ağırlıklı bir çalışma alanı olan Radyo Televizyon Anabilim Dalı’nda, kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, görsel ve işitsel mecraların sosyolojik, psikolojik ve ekonomik boyutları derinlemesine irdelenmektedir. Medyayı eleştirel bir perspektifte irdelemeyi sağlayan Radyo Televizyon Anabilim Dalı’nda 3D animasyon, kurgu, internet yayıncılığı, radyo televizyon tekniği ve program yapımcılığı gibi dersler öğrencilere hem teorik hem de -Marmara Medya Merkezi aracılığıyla- uygulamalı bir şekilde aktarılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Radyo, Televizyon Bölümü yüksek lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm kuramsal bilgiler, radyo, televizyon, sinema, internet, telekomünikasyon ve uydu teknik ve araçlarından oluşan görsel-işitsel medya, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak medya sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Madde 14/c'de belirtilen tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan ya da tez çalışması raporunu üstüste iki kez vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Radyo Televizyon Anabilim Dalı başkanı, Prof. Dr. Yusuf DEVRAN, +90 (212) 233 04 47 / iç hat 201-224 yusufdevran@marmara.edu.tr / yusufdevran@gmail.com iletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0212 246 74 28 iletisim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenciyi iletişim sektörüne hazırlayarak, bu alanda uzmanlık kazanmasını sağlamak.
 • İletişim alanında mesleki olarak gelişmesini sağlayarak, adayın sektörde başarılı bir konuma gelmesi ve kendisini geliştirmesini sağlamak.
 • Bilimsel araştırma yapabilme yeterliliği kazandırmak.
 • İletişim ve medya alanındaki teorik bilgilerin derinleştirilmesini sağlamak.
 • Medya çalışmalarının takibini ve analizini yapabilmek.
 • Medya araçlarının toplumsal ve kültürel boyutunu analiz edebilme yeteneği kazandırmak
 • Medya içeriklerinin takibini ve analizini yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Disiplinler arası bilgiden yararlanarak iletişimin toplumsal ve kültürel boyutlarını analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
 • Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlama yeteneği kazandırmak.
 • Sinema çalışmalarındaki yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olmak
 • İletişim alanında gelişen yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • İletişim mesleğinde etik sorumluluklar kazandırmak.
 • Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
 • Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat