Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı kapsamında eğitim veren Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı 1992 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile reklamcılık alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı, bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı tezinin jüri tarafından onaylanması ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin, akademik kaynaklara ulaşabilecek, literatürden faydalanarak reklamcılık alanına ilişkin bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans” diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili

Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı; akademik literatüre ve reklam alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle reklamcılığa dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı; ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar kişilere reklamcılık alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesi yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da reklam sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır. Can Uraltaş; Stratejik Pazarlama Yöneticisi (SONY-Türkiye) Kadir Gönüllü; Halkla İlişkiler ve Reklam Yöneticisi (Arıkanlı Inc.), Nazlım Tüzel; Öğretim Üyesi (Marmara Üniversitesi), Kıvanç Arkaç; Reklam Ajansı Sahibi (Tasarti.com'un kurucusu), Onur Yanık; Yirmibir Gram Lüks Pazarlama İletişimi Yönetici Ortağı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Reklamcılık ve Tanıtım Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. Reklamcılık ve Tanıtım Doktora programının başvuru koşulları arasında ALES'den 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri başarı sağlanmalıdır.Bu başarıların sağlanmasının ardından öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımları şu şekildedir: ALES %50, Transkript %20 ve Mülakat %30.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.Eğitimin ders aşamasındakii değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu ve bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur.Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı şeklindedir.Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenr.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2.50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezine başlaması, tezini bitirdikten sonra ise tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oylarını alması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. MÜ Göztepe Yerleşkesi Göztepe, 34722 Kadıköy/İstanbul Tel: 0 216 777 20 00 Faks: 0 216 777 20 01

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İletişimin kültürel boyutlarını inceleyebilecek ve üzerinde akademik çalışmalar yapabilir.
  • Mesaj stratejisini kurumsal çerçevede ele alabilir
  • Reklamcılığın temeli, multimedya, internet ve mobil iletişim pazarlama ilkeleri alanında bilgiye sahip olur.
  • Reklam kampanyaları planlama ve değerlendirme aşamalarında temel yöntemler
  • Reklamcılık ve diğer pazarlama iletişimi çabalarının yorumlanma yeteneği
  • Marka, marka imajı, marka yaratmak ve marka denkliği konusunda yetenek kazanır.
  • Bütünleşik pazarlama yönetimi ve stratejik rolü
  • Dağıtım kanalları, perakendecilik ve satın alma noktasıyla ilgili strateji oluşturma
  • Bilimsel araştırmanın ve sosyal olguların özellikleri
  • Yaratıcı düşünce ve reklam yazarlığı ve ilgili süreç

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat