Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Tanımları

Kuruluş

Sinema doktora programının amacı uluslararası standartlarda sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu kalitede yapımları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmek dışında genç araştırmacıların Sinema alanındaki akademik çalışmalarına destek olacak altyapının oluşturulmasını sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Sinema Alanında Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavı için başvuran adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve fen fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55, doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adaydan program türüne göre istenecek ALES puan türü ilgili Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların yabancı dilden; doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan doktora için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, yüksek lisans ve doktorada dördüncü yarıyılın, lisans dereceli doktorada altıncı yarıyılın başında yapılabilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora sonrasında hazırlanacak tezin, "bilime yenilik getirme", "yeni bir bilimsel yöntem geliştirme", "Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama", niteliklerinden birini taşıması gerekir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü derslerin en fazla 3 adedi (toplam dokuz kredi) (Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 6 adedi (toplam on sekiz kredi), ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile üniversite içi ve dışı diğer Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile seçilebilir. Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla 2 lisans dersinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve Doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıla kadar indirilebilir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 3,00’ın altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını madde 22/a'da belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl sonuna; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi, ilgili Program Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın ana bilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Sinema Anabilim Dalı, sinemanın teknik, estetik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak için gerekli akademik altyapıyı sağlamayı hedeflemektedir. Film üretmenin bir sorumluluk olduğunun bilincinde, etik değerlere sahip, yeniliklere açık genç sinemacılar ve akademisyenler yetiştirebilmek amacıyla senaryo yazımı, kısa film üretimi, kurgu, film yapımı, film eleştirisi, belgesel sinema, popüler türler, sinema kuramları ve sinema tarihi gibi uygulamalı ve teorik dersler programda dengeli bir biçimde biraraya getirilmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sinema Doktora programı öğrencileri, iletişim ve sinema alanında gerekli olan tüm kuramsal bilgiler ışığında, Bağımsız Sinema, Belgesel Film, Film Kültürü, Film Eleştirisi, Dijital Sinema gibi konuların dışında, Göstergebilim, Postmodern Sinema, Senaryo Yazımı, Türler, Yeşilçam Sineması gibi başlıklarda Sinema alanında kültürel çalışmalara da girip görsel-işitsel medya ile uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak sinema sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşları ve yapım, dağıtım, finansman konularında etkin şirketlerde ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Radyo Televizyon Anabilim Dalı başkanı, Prof. Dr. Yusuf DEVRAN, +90 (212) 233 04 47 / iç hat 201-224 yusufdevran@marmara.edu.tr / yusufdevran@gmail.com iletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0212 246 74 28 iletisim@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Türkçe

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Türk ve Dünya sineması üzerine yapılmış araştırmalara ulaşmak
 • Yeni araştırmalar yapmak
 • Eleştirel sinema okumaları yapmak
 • Sinema sanatının inceliklerini öğretmek
 • Sinemanın popülerleşmesini incelemek
 • Sinema çalışmalarındaki yeni eğilimleri takip etmek
 • Sinemanın yapısal-politik ve ideolojik ilişkilerinin bütünlüklü analizini gerçekleştirmek
 • Yeni Sinema ve geleneksel sinemanın değişim dinamiklerini çözümlemek
 • Akademik çalışma yapabilme bilgi ve donanımını kazandırmak
 • Bilimsel araştırma yapabilmek için metedoloji bilgisi kazandırmak
 • Film analiz yöntemlerini öğretmek ve uygulatmak
 • Sinemada disiplinlerarası çalışma yetisi kazandırmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat