Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Program Tanımları

Kuruluş

1984 yılında kurulan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, vermekte olduğu lisans ve lisansüstü eğitimin düzeyi açısından ülkemizin bu alandaki başlıca bölümlerinden biridir. 30'u geçkin tam-zamanlı akademik kadroya sahip olan bölümümüz, kadrolu öğretim üyelerine ek olarak, diğer bölümler ve kurumlardan gelen yaklaşık 30 öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora, Dr.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul Koşulları a) Lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak, b) ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 70 standart puan almış olmak, c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı en az 60 almış olmak, d) Doktora giriş sınavına katılmış ve bu sınavdan başarılı olmak, Kayıt Koşulları Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

a) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. b) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilip Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacıile 5 üyeli sınav jürileri kurabilir. c)Doktora Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

Program Profili

Doktora Programı'nda alınacak derslerin toplam sayısı en az sekizdir. Bu derslerden 4 tanesi zorunlu diğer 4 tanesi ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. 30'u geçkin tam-zamanlı akademik kadroya sahip olan bölümümüz, kadrolu öğretim üyelerine ek olarak, diğer bölümler ve kurumlardan gelen yaklaşık 30 öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir. Eğitim dili Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında İngilizce, Doktora Programında Türkçe'dir. Halihazırda, Lisans Programında 410, Yüksek Lisans Programında 40 ve Doktora Programında 30 olmak üzere toplam 480 öğrencimiz bulunmaktadır. Yalnızca kariyer beklentileri açısından değil, aynı zamanda hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve ona uygun çözümler üretebilmek amacıyla, bölümümüz gerekli kuramsal ve analitik bilgiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerine vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, Kültürel Antropoloji ve Bilgisayar Uygulamaları'ndan Türk Siyasal Hayatı ve Uluslararası Örgütler'e kadar birçok ders geniş bir yelpaze içinde, farklı akademik tabana ve araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, Bölümümüz Avrupa Birliği politikaları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda öğrencilerine derinlemesine bilgi kazandırabilmek amacıyla, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ile de işbirliği içinde çalışmaktadır. ktisat ve İşletme Bölümleri ile birlikte, A.B.D. Beloit Koleji'ne değişim öğrencisi gönderen Bölümümüzün, ayrıca A.B.D. ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yurtdışında lisansüstü eğitimi görmüş ve görmekte olan çok sayıda mezunu bulunmaktadır. Bunun yanında, İsveç Kültür Enstitüsü ile kurulan yakın akademik ilişkiler çerçevesinde, öğrencilerimiz söz konusu ülkede eğitim yapma olanaklarına da sahiptirler. LLP/Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı içinde de yer alan bölümümüzün halihazırda 27 Avrupa üniversitesi ile anlaşması bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunlarının bir kısmı T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda yüksek performans göstererek diplomasi alanında kariyer yapmaktadır. Bunun dışında diğer bakanlıklar ve devlet teşekküllerinde çalışan çok sayıda mezun bulunmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü de Türkiye’nin saygın özel şirketlerinde bankacılık, finans, satış ve pazarlama gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Bazı mezunlar ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerini takiben yerli ve yabancı üniversitelerde akademik kariyere yönelmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavlarında, yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 100 puan üzerinden en az 75 almış olmak gerekir. Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; GANO yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b)Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mahmut Bali Aykan (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum (Bölüm Koordinatörü) Adres: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Anadoluhisarı 34820 Beykoz İstanbul – Türkiye

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinme
 • İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
 • Karşılaştırma ve çapraz okuma yetilerinin kazandırılması
 • Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
 • Analitik ve metodolojik düşünme becerisini arttırma
 • Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulama
 • Yeni konulara uyarlanabilme
 • Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme
 • Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma
 • Bilgi ve metod birlikteliğini araştırmalarına aktarabilme
 • Kuramsal ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilmek
 • Disiplinlerarası çalışma ve analiz yeteneklerini geliştirme
 • Bilgiyi uygulamada kullanma becerisi
 • Katılmacı tartışma ortamına uyarlanma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat