Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde yürütülmektedir. 1988 yılına kadar Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bahçelievler yerleşkesinde eğitim yapmakta olan Kamu Yönetimi Bölümü, 1988 yılının Ekim ayından itibaren Türkçe olan eğitim dilini değiştirerek, Fransızca dilinde eğitim yapan ilk yüksek öğretim kurumu olma niteliğini kazanmıştır. 1988 yılında Fransız Dışişleri Bakanlığı ve 1989 yılında Fransız Ulusal Siyasal Bilimler Vakfı ile yaptığı anlaşmaların ardından, bölümümüz 1989 yılında Fransa Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan "yazlık yalı"sına yerleşmiştir. Son olarak 2012 yılında Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ne taşınmıştır. İlk mezunlarını 1992 yılı Temmuz ayında veren Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nün bugün yaklaşık 400 öğrencisi ve 3'ü Fransız olmak üzere 20 Sürekli Bölüm Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Ayrıca her yıl ders vermek üzere alanında yetkin isimler Fransa'dan konuk öğretim üyeleri olarak bölümümüze gelmektedirler. Fransız Siyasal Çalışmalar Enstitüleri (Instituts d'Etudes Politiques) modelinde yapılanan bölümümüzün Fransa'daki siyaset bilimi alanındaki önemli kurumlarla öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları bulunmaktadır. Bununla birlikte bir bölümü Fransız Hükümeti'nin ya da Avrupa Birliği'nin burslusu olarak öğrencilerimiz her sene yüksek lisans eğitimlerine devam etmek için ENA(Ecole Nationale d'Administration), IEP (Institut d'Etudes Politiques)'ler ve Sorbonne gibi Fransa'nın saygın eğitim kurumlarına kabul edilmektedirler.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Siyaset ve Sosyal Bilimler" alanında yüksek lisans diploması almaya hak kazanarak yüksek lisans derecesiyle mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olma ya da lisans öğreniminin son yarıyılında öğrenci olma, 2. Lisans üstü giriş sınavından (ALES) en az 60 puan almış olma, 3. Fransızca eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma. 4. Katkı payını yatırdığına dair belge, 5. Askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak. Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünden asgari geçme notu olan 65 puanı almış olmaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanı sıra öğrencilerden 3. veya 4. yarıyılda, çalışmak istedikleri alana göre belirlenen bir danışman eşliğinde yeterli olarak değerlendirilecek bir bitirme çalışması yapmaları beklenmektedir. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_

Program Profili

Bölümümüz Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programında çokdisiplinli ve disiplinlerarası bir pedagojik program uygulamaktadır. Bu programla öğrencilerimizin kuramsal bilgilerin yanısıra toplumsal olayları farklı disiplinlerin pencerelerinden yorumlama, sorgulama ve çözümleme yetkinleri kazanmaları amaçlanmıştır. Eğitim dilinin Fransızca olması, öğrencilerimizin sosyal bilimler alanında uluslararası literatürü takip etmelerini sağlarken, Fransız üniversiteleriyle akademik ve bilimsel işbirliği yapabilmeleri için gerekli temel vasıfları kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Yüksek lisans programımız, mezunlarını doktora programlarına hazırlarken, temel amacı Türk yüksek eğitim sisteminin en önemli ve kronik sorunlarından birisi olan ögretim görevlisi eksikliğini gidermek adına genç akademisyenler yetiştirmektir. Bölümümüzün yetiştirdiği genç araştırmacılar bugün Türkiye'nin farklı üniversitelerinde siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinde önemli çalışmalar yürütmektedirler. Bu bağlamda Türkiye'deki siyaset bilimi yüksek lisans programları arasında farklı ve özel bir yeri olan Fransızca Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı, genç ve dinamik yapısıyla bugün Türk Akademyasında saygın ve müstesna bir yere sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, esas itibariyle, tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak görev alırlar. Bunun yanısıra kamusal örgütlerin tamamında uzmanlık bilgileriyle yöneticilere yardımcı olan ve bu yüzden kurmay birimleri olarak da adlandırılan teftiş kurullarında veya benzeri denetim birimlerinde görev alırlar. Bölümümüzün mezunlara kazandırdığı dil becerileri ve siyaset bilimi alanındaki donanım başta İç ve Dış İşleri Bakanlıkları olmak üzere kamu sektörünün çeşitli kurum ve kuruluşlarında görev almalarına olanak vermektedir. Mezunların bir kısmı da özel sektörde şirketlerin, özellikle de bankaların teftiş kurullarında aynen kamu kesiminde olduğu gibi denetim elamanı olarak çalışmaktadırlar. Bir grup mezun da üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedir. Gazetecilik, diplomatlık, kaymakamlık mezunlarımızın icra ettikleri meslekler arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen yüksek lisans bitirme not ortalamasını tutturdukları takdirde doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Herhangi bir ders için yarıyıl değerlendirmesi bir yarıyıl içi sınavı (ara sınav) ve bir de yarı yıl sonu sınavı (final) olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her dersin değerlendirilmesinde öğrencilerin sorumlu oldukları ödev, uygulama ve diğer çalışmalar yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına etki eder. Yarıyıl sonunda herhangi bir ders için başarı notuna yarıyıl içi sınavının katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ders aşamasını tamamlamanın ön koşulu tüm derslerden asgari geçme notu olan 65 puanı almış olmanın yanı sıra GANO’nun asgari 2,50 olması şeklinde düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra mezuniyet için tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü, Anadoluhisarı, 34820 Beykoz, İstanbul. Telefon : 0216.308.99.20-21 E-Posta : fransizcakamu@marmara.edu.tr Web adresi: http://scpo.siyasal.marmara.edu.tr/ Socrates-Erasmus Değişim Programı Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. İhsan Oğuz Bakkalbaşı E-posta adresi: ioguzbakkalbasi@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirme becerisi kazanır
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirme becerisi kazanır
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır
 • Kendini geliştirme ve ifade edebilme, kendini ve toplumu tanıma becerisi kazanır; dünyaya ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır
 • Kuram-eylem ilişkisinin kurma, analitik ve diyalektik düşüncenin geliştirilme becerisi kazanır
 • Siyaset Bilimi diline hakim olur; siyasal olguları analiz edebilme yeteneği edinir
 • Siyaset ve Sosyal Bilimlerdeki uzmanlığı çalışma yaşamı pratiklerine uyarlama becerisi kazanır
 • Siyasal oluşumları izleyebilecek bilgi birikimine ulaşma, çağdaş siyasal kavramlara ve onların getirdiği tartışmalara hakim olabilme ve takip edebilme becerisi kazanır
 • Disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda hukuki sorunları teşhis edebilme, tanımlama ve doğru çözüm yollarına ve olanaklarına sevketme becerisi kazanır
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve hukuki sorumluluk bilinci edinir
 • Dünyayı iktisadi boyutlarıyla anlama, tanımlama ve çıkarımlarda bulunabilme ve iktisat teorisinden yola çıkarak iktisadi mekanizmaları analiz etme yeteneği edinir
 • İktisadi aletleri tanıyıp onlarla iktisadi süreçlere müdahale etme yeteneği edinir
 • Mezunların daha çok özel sektöre yönelmeleri nedeniyle, piyasaları tanımalarını, işlemelerini anlama yeteneği edinir
 • Uluslararası alanda çalışabilecek ve eğitimine devam edebilecek dil becerisi kazanır

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat