Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Tanımları

Kuruluş

Stratejik Marka Yönetimi Programı; 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve açıldığı dönem öğrenci almaya başlamıştır. Programın amacı; marka yönetimi, marka stratejileri, marka konumlandırma gibi konularda araştırma, tartışma ve bilgi paylaşımını gerçekleştirerek akademik ve sektörel gelişime katkı sağlamaktır. Programının kapsamı; işletmelerin ya da kar amacı gütmeyen kurumların marka stratejilerinin geliştirilmesi, güçlü markaların yapılandırılması ve markaların yönetilmesi konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve araştırmaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Program, sosyal bilimlerin pek çok alanı ile işbirliği içinde olan interdisipliner nitelikte bir programdır. Programın misyonu; , sektörün gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı uzman / yönetici yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve uluslarararsı alanda faaliyette bulunan işletmelerin çeşitli pozisyonlarında bulunan mezunları ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Programın vizyonu ise ulusal ve uluslararası platformda pazarlama, iletişim ve marka alanlarındaki eğitimi, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer düzeye getirecek rekabetçi ortamı sağlayıp, Türkiye Markası'nı yaratacak akademik ve uygulamalı bir eğitim ortamı sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenci yükseklisans derecesi kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

M.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav yönetmeliği gereğince başvurular kabul edilir. Programa öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Lisansüstü programların giriş değerlendirilmesinde hesaplanan başarı notunu, ALES veya eşdeğer sınavların sonucunun % 50’si etkiler. Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den Eşit Ağırlık puan türünde yüksek lisans için en az 60 alması gerekmektedir. Lisans not ortalaması değerlendirilmesinde diplomayı veren yüksek öğretim kurumunun belirlediği not ortalaması varsa, buna göre işlem yapılır, yoksa transkriptte yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Diploma derecesi ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların 100 puan üzerinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Mülakat yazılı ve sözlü olmak üzere program danışmanı ve programdaki diğer öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirilir. Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kontenjan dahilinde kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türkçe Dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programımızda sertifikaya ya da tecrübeye dayalı önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir. Programımız örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programımızın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program her iki dönemde toplam 10 ders, 60 ECTS kredisi ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Ancak Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) ise en az 2,5 olması şartı aranmaktadır. Öğrenci dönem projesini, proje danışmanın yönlendirmesiyle bilimsel çalışma niteliğinde ve Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olarak hazırlamalıdır. Dönem Projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici, iletişim uzmanı, marka yöneticilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Stratejik Marka Yönetimi Programı, ulusal ve uluslararası alandaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu noktadan hareketle açılan Stratejik Marka Yönetimi Programının amacı; marka yönetimi, marka stratejileri, marka konumlandırma gibi konularda araştırma, tartışma ve bilgi paylaşımını gerçekleştirerek akademik ve sektörel gelişime katkı sağlamaktır. Programının kapsamı; işletmelerin ya da kar amacı gütmeyen kurumların marka stratejilerinin geliştirilmesi, güçlü markaların yapılandırılması ve markaların yönetilmesi konusunda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve araştırmaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Program, sosyal bilimlerin pek çok alanı ile işbirliği içinde olan interdisipliner nitelikte bir programdır. Programın interdisipliner olması sebebiyle farklı bilimlerde lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere bilimsel hazırlık okutulmamaktadır. Program, Güz Yarıyılı ve Bahar Yarıyılı'nda yer alan 60 ECTS kredisine sahip, toplam 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Programda üniversite - sektör işbirliğine dayalı olarak sektördeki başarılı markaların temsilcileri ile öğrenciler seminerler vb. etkinliklerde bir araya getirilmektedir. Bu anlamda program sadece teorik bir yapıda olmayıp; aynı zamanda sektörün uzmaları ile işbirliği sayesinde uygulamalı bir yapıya dönüşmektedir. Program öğrenciye; marka yönetimi, pazarlama, iletişim, marka konumlandırma, marka fiyatlandırma ilişkisi, marka yönetiminde araştırma yöntemleri, yeni ürün geliştirme, marka uygulamaları, perakendecilik ve moda sektöründe marka yönetimi gibi konularda bilgi edinme ve araştırma yapma fırsatı sağlamaktadır. Bununla birlikte bu alanlarda faaliyette buşlunan işletmelerin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen etkinlikler ile öğrencilerin, sektör ile iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler; işletmelerin iletişim, marka, pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının müşteri temsilciliği, yaratıcı çalışma grubu vb. pozisyonlarda istihdam edilebileceği gibi kendi işletmeleri ile de sektörde yer edinebilirler. Bununla birlikte mezunlar; kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerde akademik kariyere devam ederek akademisyen olarak çalışılabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik gerçekleştirilen her bir ders için 1 ara sınav ve 1 yarı yıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı değerlendirmesine etkisi %40; yarıyıl sonu sınavının başarı değerlendirmesine etkisi ise %60'dır. Değerlendirmede 4'lük sistem kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, öğrencilerin başarı durumlarının yeterli olması ile gerçekleşir. Öğrencilerin başarı durumları, almış oldukları tüm dersler için hesaplanan genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ile izlenir.Program her iki dönemde toplam 10 ders, 60 ECTS kredisi ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Ancak Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) ise en az 2,5 olması şartı aranmaktadır. Öğrenci dönem projesini, proje danışmanın yönlendirmesiyle bilimsel çalışma niteliğinde ve Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olarak hazırlamalıdır. Dönem Projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. F. Müge ARSLAN M.Ü. / İİBF / Bahçelievler/ İstannbul / Türkiye +90(212) 507 99 25 mugearslan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bütünleşik pazarlama iletişim stratejilerini ve marka iletişim stratejileri geliştirir.
 • Tüketici davranışlarını analiz ederek, küresel ve yerel marka stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Ürün ve marka fiyatlandırma stratejilerini, politikalarını geliştirir ve uygular.
 • Markanın; planlanması, organizasyonu, yürütmesi, koordinasyonu ve kontrolünü gerçekleştirir.
 • Marka yönetimine yönelik bilgi yönetim sistemini geliştirir ve uygular.
 • Tüketicilere yönelik ürün ve marka stratejilerini geliştirir ve uygular.
 • Pazarlama ve marka stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygular
 • Yeni ürün ve marka araştırmalarına yönelik istatistiksel araştırma yöntemlerini kullanır ve araştırma sonuçlarını analiz edip, marka stratejileri geliştirir.
 • Güncel marka stratejilerini geliştirir ve uygular.
 • Perakendecilik sektöründe marka stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Yeni ürün geliştirme sürecini ve stratejilerini uygular.
 • Yeni medyada marka konumlandırma stratejilerini geliştirir ve uygular.
 • Markanın hukuksal boyutuna yönelik kanunları kullanır.
 • Markanın finansal değerini arttıracak stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Stratejik marka yönetimi alanında araştırma yapıp, proje geliştirir ve projeleri uygular.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.