Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
 • Öğrenim alanının gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
 • Uluslararası ekonomik ilişkilerde temel sorunların bilimsel tanımlamasını ve çözümlemesini yapabilmek
 • Dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümleri algılayabilmek
 • Dünya ekonomisinde yaşanan bütünleşme sürecini, ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle analiz edebilmek
 • Disiplinler arası işbirliğini, tarih ve gelecek bilincini kazanmak ve yönetebilmek,
 • Küreselleşme sürecinin yarattığı etkileri farklı teorik yaklaşımları inceleyerek analiz edebilmek
 • Uluslararası ticaret ve finans teorilerinin gerçek hayattaki politika uygulamalarını, ihtiyaçlara uygun olarak yapabilmek
 • Ulusal ekonomilerin yansıttığı farklı göstergeleri analiz ederek bu göstergelerin uluslararası ekonomik ilişkilere yansımasını inceleme becerisi kazanmak
 • Yaşam boyu mesleki ve insani gelişim sürecine açık olmak
 • Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken öğrenim hayatında edindiği teorik bilgilerden yararlanma becerisi kazandırmak
 • Mesleki alanda, küresel çapta, öncü, yenilikçi ve rekabetçi özelliklere sahip olmak
 • Uluslararası finans alanında yaşanan gelişmeleri inceleyerek bu gelişmeler ışığında mesleki alanda bilgi ve becerisini arttırmak
 • Mesleki alanda işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat