Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Uluslararası İktisat Doktora programı1982 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Doktora (Phd) derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitelerin iktisat ,işletme fakültelerinden, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ,işletme,maliye,kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden,üniversitelerin ilgili mühendislik fakültelerinden ya da bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini(tezli) tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitünün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavında başarılı olmak zorundadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program,uluslararası iktisat ve uluslararası finans konularında teorik bilgilerin yanısıra uygulama bilgilerini de içermektedir.Programda teori ye ağırlık berilmekle birlikte uygulama konuları da günümüz Dünya Ekonomisi koşulları içinde gözetilmiştir.Program mezunları teorik bilgilerini güçlendirerek öncelikle akademisyen olmak için gerekli donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca snayi ve ticaret şirketleri, araştırma şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, bankalar ve kamu kesiminde araştırma bölümlerinde istihdam edilmek üzere yetiştirilmektedir.

Program Profili

program mezunları Doktor ünvanıyla akademik bir kimlik kazanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları ilgili kamu kuruluşlarında, üniversitelerin iktisat bölümlerinde ve özel sektörün ilgili departmanlarında istihdam edilebilmektedir.Bu programda doktora yapmış olmak bir çok işletme,aracı kurum ve banka için tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları Doçentlik için çalışmalarını sürdürmek üzere hazırlık olanağı elde etmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda sınavlar Enstitü'nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim süresi 6 yarıyıldır.2 yarıyıl ders, 4 yarıyıl tez hazırlama süresidir.Tez aşamasında geçerli nedenlerle tezini 4 yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere 2 yarıyıl daha ek süre verilir.Öğrenciler programı en fazla 8 yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır.Ders aşamasından başarılı olabilmek için derslerden en az 75 almak zorundadırlar.Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı kabul edilirler.Not sisteminde vize notu nun%40;ı,final notunun%60;ı esas alınır. Derslerden başarısız olan öğrencilere ek 2 yarıyıl daha verilir.Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer.Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Fakültede yapılacak derslerde ödev, seminer ve kütüphanelerde araştırma yaparak öğrenmek ve dijital ortamlardan da yararlanılacaktır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Mehmet Şişman, İktisatçı Marmara Üniversitesi, İktiisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü. 0216 7770000

Bölüm Olanakları

Mezunlarımız genişleyen iktisat bilgileri Dünya ekonomisi ufkuyla, Türkiye ve Dünyanın her yerinde ekonomik ilişkileri anlamak ve gereken teorik bilgiyi bulmak üzere yetiştirilmektedir. İş olanakları da buna göre şekillenmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
 • Öğrenim alanının gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
 • Uluslararası ekonomik ilişkilerde temel sorunların bilimsel tanımlamasını ve çözümlemesini yapabilmek
 • Dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümleri algılayabilmek
 • Dünya ekonomisinde yaşanan bütünleşme sürecini, ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle analiz edebilmek
 • Disiplinler arası işbirliğini, tarih ve gelecek bilincini kazanmak ve yönetebilmek,
 • Küreselleşme sürecinin yarattığı etkileri farklı teorik yaklaşımları inceleyerek analiz edebilmek
 • Uluslararası ticaret ve finans teorilerinin gerçek hayattaki politika uygulamalarını, ihtiyaçlara uygun olarak yapabilmek
 • Ulusal ekonomilerin yansıttığı farklı göstergeleri analiz ederek bu göstergelerin uluslararası ekonomik ilişkilere yansımasını inceleme becerisi kazanmak
 • Yaşam boyu mesleki ve insani gelişim sürecine açık olmak
 • Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken öğrenim hayatında edindiği teorik bilgilerden yararlanma becerisi kazandırmak
 • Mesleki alanda, küresel çapta, öncü, yenilikçi ve rekabetçi özelliklere sahip olmak
 • Uluslararası finans alanında yaşanan gelişmeleri inceleyerek bu gelişmeler ışığında mesleki alanda bilgi ve becerisini arttırmak
 • Mesleki alanda işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat