Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Program Tanımları

Kuruluş

1984 yılında kurulan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, vermekte olduğu lisans ve lisansüstü eğitimin düzeyi açısından ülkemizin bu alandaki başlıca bölümlerinden biridir. Bölümün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kökenleri ise 1883’de kurulan “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi”ne dayanmaktadır. 30'u geçkin tam-zamanlı akademik kadroya sahip olan bölümümüz, kadrolu öğretim üyelerine ek olarak, diğer bölümler ve kurumlardan gelen yaklaşık 30 öğretim üyesi ve uzman tarafından da desteklenmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. b) Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60 puan almış olmak. c) Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. e) Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerektiğinde; yüksek lisansta lisans, doktora ve sanatta yeterlikte yüksek lisans derecesi, lisans diplomasıyla başvuranların lisans derecesi esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'deki Yükseköğretim Kanunlarına göre sadece formal öğrenimin tanınması söz konusu olmaktadır. Önceki formal öğrenmenin tanınması için ise, öğrencinin daha önceki kurumunda aynı derece için (Yüksek Lisans) almış olduğu dersleri gösteren transkripti gerekmektedir. Transkriptte bulunan derslerin aynı veya benzer içeriklisinin güncel Yüksek Lisans ders müfredatında bulunması durumunda, diğer kurumda alınan dersler, bu programın derslerinin dengi olarak sayılabilir ve öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans'da yeterlilik sınavı yapılmamaktadır.

Program Profili

Eğitim dili Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında İngilizce, Doktora Programında Türkçe'dir. Halihazırda, Lisans Programında 410, Yüksek Lisans Programında 40 ve Doktora Programında 30 olmak üzere toplam 480 öğrencimiz bulunmaktadır. Yalnızca kariyer beklentileri açısından değil, aynı zamanda hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve ona uygun çözümler üretebilmek amacıyla, bölümümüz gerekli kuramsal ve analitik bilgiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerine vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, Kültürel Antropoloji ve Bilgisayar Uygulamaları'ndan Türk Siyasal Hayatı ve Uluslararası Örgütler'e kadar birçok ders geniş bir yelpaze içinde, farklı akademik tabana ve araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, Bölümümüz Avrupa Birliği politikaları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda öğrencilerine derinlemesine bilgi kazandırabilmek amacıyla, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ile de işbirliği içinde çalışmaktadır. ktisat ve İşletme Bölümleri ile birlikte, A.B.D. Beloit Koleji'ne değişim öğrencisi gönderen Bölümümüzün, ayrıca A.B.D. ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yurtdışında lisansüstü eğitimi görmüş ve görmekte olan çok sayıda mezunu bulunmaktadır. Bunun yanında, İsveç Kültür Enstitüsü ile kurulan yakın akademik ilişkiler çerçevesinde, öğrencilerimiz söz konusu ülkede eğitim yapma olanaklarına da sahiptirler. LLP/Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı içinde de yer alan bölümümüzün halihazırda 27 Avrupa üniversitesi ile anlaşması bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunlarının bir kısmı T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda yüksek performans göstererek diplomasi alanında kariyer yapmaktadır. Bunun dışında diğer bakanlıklar ve devlet teşekküllerinde çalışan çok sayıda mezun bulunmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü de Türkiye’nin saygın özel şirketlerinde bankacılık, finans, satış ve pazarlama gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Bazı mezunlar ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerini takiben yerli ve yabancı üniversitelerde akademik kariyere yönelmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı bitiren öğrenciler, istemeleri durumunda, doktora çalışmalarına başvurabilirler. İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, aynı zamanda Türkçe olarak Uluslararası İlişkiler alanında doktora programı da sunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Ara sınav sayısı ilgili Kurulca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarında, yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65, b) Başarı notunun bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen hesaplamaya göre yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; GANO yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mahmut Bali Aykan (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum (Bölüm Koordinatörü) Adres: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Anadoluhisarı 34820 Beykoz İstanbul – Türkiye

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler edinebilme
 • İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
 • Kendi yeterliliklerinin farkında olabilme
 • Karşılaştırma ve çapraz okuma yetilerinin kazandırılması
 • Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
 • Analitik ve metodolojik düşünme becerisini arttırma
 • Araştırma teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenme ve uygulayabilme
 • Yeni konulara uyarlanabilme
 • Kuramsal düşünme ve kuramsal-pratik ilişkisini kurabilme
 • Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşma
 • Bilgi ve metod birlikteliğini araştırmalarına aktarabilme
 • Kuramsal ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilme
 • Disiplinlerarası çalışma ve analiz yeteneklerini geliştirebilme
 • Bilgiyi uygulamada kullanma becerisi edinme
 • Katılmacı tartışma ortamına uyarlanma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat