Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 01.07.1984 tarihinde 2 yıllık olarak kurulan yüksek okulumuz, kuruluşunda İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ve Sağlık Programları Bölümü olmak üzere önlisans programlarını kapsayan iki bölümden oluşmuştur. 06.11.1987 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Turizm İşletmeciliği ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları açılmış ve bu programlara 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans Diploma- Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programına girmiş oldukları öğrenci seçme sınavı sonucuna göre kazandıkları takdirde kayıt olabilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenme düzeyi formal yapıdadır. hukuk bilgisine ve terminolojisine sahip olabilmeli. Dosyalama ve Arşivleme teknikleri bilgisi dahilinde kamu ve özel sektörde uygulabilir düzeyde olabilmeli. Protokol kurallarını özel ve iş yaşamında uygulayabilmeli. Sekreterlik ve Yönetici asistanlığı bilgilerini istihdamda kullanabilmeli. Muhasebe, Ticari Bilgi ve Belgeleri tanıyabilmeli. Ekonominin kurallarını işlemlerde analiz edebilmeli ve yapabilmeli. Hızlı yazı yazabilmeli ve on parmak F klavye kullanabilmeli. Resmi ve özel iş yazışma kurallarını TSE standartlarına göre yapabilme becerisine sahip olabilmeli.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa büro yönetimi ve sekreterlik öğrenimini yeterli seviyede alarak tamamlamış Liseden mezun olan öğrenciler gelmektedir. Eğitim alarak gelen öğrenciler önlisans öğrenimi aşamasında bilgilerini artırarak kendini geliştirmektedirler. Notları yüksek olan öğrenci mezuniyet aşamasında rahatlıkla istihdam olabilmektedir.

Program Profili

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı kamu ve özel kuruluşların tüm kademelerinde yer alan yöneticilerin genel yönetim destek hizmetlerini yönetecek vasıflı elemanların yetiştirilmesi amacını gütmektedir. Bu alanda 2 yıllık önlisans düzeyindeki derslerde eğitimin ve öğretimle ilgili olarak ders içeriklerinin güncel olmasına ve iş hayatına uygulanabiliyor olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilerimizin karşılıştıkları bir konuda sorun yaşamamalarına özen gösterilmektedir. Hızlı not alma becerisine sahip olan, rapor hazırlayabilen, araştırmaları yapabilen, protokolu özenle yapabilen yöneticinin alternafi olduğunu iş yaşamında sunmaları için öğrencilere uygulamalarla eğitim sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde yönetici asistanlığı ve büro yönetimi işlerinde çalışmaktadırlar. Sektördeki birimlerde stajer öğrenci olarak bilgi sahbi olmaktadırlar. Staj yapan öğrencileri 30 günlük sürede değerlendiren işyerleri staj bitiminde çalışmalarından memnun olduklarını istihdam edebilmektedirler. Bu şeklide öğrencilerimiz tecrübeli olarak mezun olmuş ve çalışma hayatına atılmış olmaktadırlar. Yabancı dili ileri seviyede olan öğrencilerimiz stajdan sonra rahatlıkla sektörde iş bulabilmektedirler. Büro yönetimi ve yönetici asistanı olarak işe başlayan mezun bir öğrenci şartlar dahilinde maaşını yüksek tutabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmalar amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmaz. meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türler, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl /yıl açılan derslerle ilgili olarak ez az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl düzeninde eğitim-öğretim veren birimlerde bütünleme sınavı yapılmaz. Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Her bir yarıyıl/yıl içi ve değerlendirme aracı ( ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, ulgulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl/yıl sonu sınavı dahil tüm değerlendirme araçları notlandırılktan sonra gerçekleştirilir. Yarıyıl/yıl sonu sonu sınavının başarı oranına katkısı en az %40 en çok %60 olarak hesaplanır. Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. bu hesaplamada, kayıt yenilemedöneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı oranına katkısı oranı ile çarpılırak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim- öğretim düzeninde YANO-GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO' su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO'su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrenciler ; GANO'su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Yarıyıl/yıl sonunda mezineyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer hot almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO'larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fatma Firuzan NAKİPOĞLU Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi Dragos/Kartal/İSTANBUL

Bölüm Olanakları

Office management and executive assistant in the Public and Private sector companies can do an internship related to the units and find the opportunity to work after graduation.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • İş hayatında ara eleman seviyesinde, genel kültür, temel hukuk ve ticari hukuk , sosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.
 • Genel matematik bilgilerini bilir ve analitik düşünce yeteneğine sahiptir.
 • İşinin gerektirdiği asgari seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir. Bir işletmede yönetim tarzı, organizasyon yapısı, çalışma ilkeleri konusunda yeterli derecede bilgilidir.
 • Temel muhasebe bilgilerini ve muhasebenin işleyişini bilir. İş hayatında kullanılan ticari belgeleri tanır, formlarla ilgili düzenlemeleri yapabilir.
 • Ekonominin temel mantığını ve prensiplerini bilir. Üretici ve tüketici davranışları, fiyat ve maliyet kavramları, arz ve talep dengesi, mlli gelir ve ekonomik büyüme kavramları hakında bilgi sahibi olur.
 • Herhangi bir yazı kaleme alabilir; işyerleri ve devletle ilişkilerde yazışma kurallarını, ticari ingilizce yazışmalarını hazırlar. Ofiste kullanılabilecek temel konuşma ve yabancı dil diyalog bilgisine sahip olur.
 • Büroların düzenlenmesi, iş akımı, iş basitleştirme gibi teknik verimlilik esaslarını bilir. Sekreterlik türleri hakkında bilgi sahibi olur. Meslek kavramını, sekreterlik mesleğinin bilimsel yönlerini, Sekreterya hizmetlerini mesleki bilgiler çerçevesinde bilir, görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenir.
 • Microsoft Office programlarını ( Word, Excel, Power point) ,belge üzerinde arka plan, metin efektleri ve kenarlıkları kullanabilme yeteneğine sahip olmayı öğrenir. Büro otomasyonu hakkında bilgi sahibi olur. Sistemin işleyişini tanır.
 • İnsan Kaynakları birimlerinin işleyişini bilir; iş görüşmeleri-performans konularında bilgilidir. İşinin gerektirdiği müşteri ilişkilerinin tarzını ve halkla ilişkiler planlamasını yapmayı bilir.
 • Protokol çeşitleri (davet, tanışma, yazışma, telefon protokolleri) , devlet ve iş yaşamındaki protokol kuralları hakkında bilgi sahibi olur. Ailede, işyerinde, sokakta ve diğer sosyal alanlarda görgü kurallarını öğrenir. Sanat Tarihi ve tarih konusunda bilgi alır. Müzelerde öğrendiği kuralların önemini kavrar.
 • Evrak yönetimi, Elektronik belge yönetimi, çeşitleri, Kamu ve özel sektörde uygulanan dosyalama ve arşivleme sistemleri hakkında bilgi sahibidir. Evrakı saklama yöntemlerini bilir.
 • İş yerinde toplam kalite kavramı, ilkeleri ve uygulanışı, toplam kalitenin yararları, ISO 9000 kalite standartları hakkında bilgilidir.
 • İnsan ilişkilerindeki yöntemleri, psikoloji ve sosyal psikoloji açılarından öğrenir, kişilik geliştirme konusunda bilgi sahibidir. Ast-üst ilişkilerinin temel noktaları, motivasyon, liderlik konuları hakkında bilgilenir.
 • Veri, toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilir, yöneticisine rapor hazırlamada yardımcı olur.
 • Konuşulanları hızlı yazma (not alma). zamanlamayı ve dakikliği öğrenme, detayları fark etme, , farklılıkları görme alışkanllıkları edinir. On parmak F klavye kullanımını ve hızlı yazmayı, yazılanı değerlendirme ve düzeltme yetenekleri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat