Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yerel Yönetimler

Program Tanımları

Kuruluş

10 Kasım 1994 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla, “Mahalli İdareler” adıyla açılan program 1995–1996 öğretim yılından itibaren öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Program, 2010-2011 Bahar döneminden bu yana Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında öğretim vermektedir.

Kazanılan Derece

Sınav ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Yerel Yönetimler" programı ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ( YGS-4 puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği genel esaslara ve Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak diğer öğretim kurumlarından ve üniversitemizin diğer programlarından geçişlerde, ders denklikleri dikkate alınmaktadır. Ayrıntılar için bu konudaki yönetmeliğe bakılabilir, http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programımızın eğitim dili Türkçedir. Mesleki İngilizce dersi zorunludur. Mezuniyet için 74 ders saatinin (120 AKTS) tamamlanması zorunludur.

Program Profili

1994–1995 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan programın amacı; öğrencilere yerel yönetimlerin kuruluş, personel ve işleyişlerine ilişkin kural ve süreçler karşılaştırmalı olarak öğretilmektedir. Program kapsamında, öğrencilere yerel yönetimler, yerel siyaset, kentleşme, kent planlama, çevre sorunları, büro yönetimi, halkla ilişkiler, muhasebe ve kamu maliyesi gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, belediyelerle işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin yerel yönetimler sürecine ilişkin olarak deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, belediyeler, belediye birlikleri ile kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, araştırma geliştirme, stratejik planlama gibi bölümlerinde ve özel sektörde büro elemanı olarak istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yerel Yönetimler Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puan almaları koşuluyla ile üniversitelerin kamu yönetimi vb. lisans programlarına başvurabilirler. Başarılı öğrenciler ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler, ara sınav (% 40) ve yarı yıl sonu sınavından (% 60) aldıkları nota göre başarılı/başarısız sayılmaktadır. Başarı doğrudan dönüşüm sistemi uygulanmaktadır. Ayrıntılar için, bu konudaki yönergeye bakılabilir: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet diploması almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı, Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampusu, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 11 Fatih-İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • (PÇ1) Türkiye'de merkezi yönetim ile yerel yönetim ilişkilerini analiz eder
 • (PÇ2) Türkiye'nin yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını karşılaştırır
 • (PÇ4) İlgili yasal metinleri anlar, yorumlar ve sorunlarla ilişkisini kurar
 • (PÇ6) Toplumsal sorunları tarihsel bağlamları ile tanımlar ve neden sonuç ilişkisi kurar
 • (PÇ7) Yerel yönetimlerin mali yapılarını yorumlar ve muhasebe kayıtlarını tutar
 • (PÇ9) İhale, imar, planlama planlama süreciyle ilgili destek hizmetler sağlar
 • (PÇ11) Bilgi teknolojilerini kullanır, belge yönetimi, arşiveme ve raporlama yapar
 • (PÇ13) İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler hizmetlerine destek hizmetler sağlar
 • (PÇ14) Kentleşme, çevre ve kültürel mirasa ilişkin sorunları kavrar ve neden sonuç ilişkisi kurar
 • (PÇ15) Türkçe ve İngilizce'nin temel yazılı anlatım kurallarını uygular
 • (PÇ16) Kendi davranışlarının sorumluluğunu alır
 • (PÇ17) Başkalarının fikirlerine saygı duyar ve onları dinler
 • (PÇ18) İşyerinde işbirliği yapar
 • (PÇ19) Teorik bilgileri uygulamada karşılaştığı durumlarla ilişkilendirir
 • (PÇ20) Kendisini geliştir ve yenilikleri takip eder
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

- Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

- Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

- Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat