Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilkeler ve diğer kuramsal bilgilere sahiptir.

- Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarının kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere, öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına ilişkin bilimsel bilgi ve raporlara ulaşma, süreli yayınları ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahiptir.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alnının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilke vb. kuramsal bilgileri uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili şekilde kullanır.

- Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma modeli, yöntemi ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.

- Temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri, spor becerileri, etkin katılım ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi beceri ve tutumlara sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Toplumun ve okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder veya takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

- Hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişimin sürekliliğini sağlar, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Okulların içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür ve örnek olur, kültürün ve sosyal yaşamın gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri planlar ve uygular.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur ve alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Alana Özgü Yetkinlik

- deneme

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilkeler ve diğer kuramsal bilgilere sahiptir.
 • Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarının kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere, öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına ilişkin bilimsel bilgi ve raporlara ulaşma, süreli yayınları ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahiptir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alnının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilke vb. kuramsal bilgileri uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili şekilde kullanır.
 • Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma modeli, yöntemi ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.
 • Temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri, spor becerileri, etkin katılım ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi beceri ve tutumlara sahiptir.
 • Toplumun ve okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder veya takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişimin sürekliliğini sağlar, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
 • Okulların içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür ve örnek olur, kültürün ve sosyal yaşamın gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri planlar ve uygular.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur ve alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • deneme
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilkeler ve diğer kuramsal bilgilere sahiptir.

- Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarının kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere, öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına ilişkin bilimsel bilgi ve raporlara ulaşma, süreli yayınları ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahiptir.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alnının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilke vb. kuramsal bilgileri uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili şekilde kullanır.

- Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma modeli, yöntemi ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.

- Temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri, spor becerileri, etkin katılım ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi beceri ve tutumlara sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Toplumun ve okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder veya takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişimin sürekliliğini sağlar, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Okulların içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür ve örnek olur, kültürün ve sosyal yaşamın gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri planlar ve uygular.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur ve alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- deneme

Müfredat