Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 6 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.

Kazanılan Derece

Mühendislik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile bölüm için Genel Kontenjandan 2015'te 40; M.T.O.K.'dan 18 öğrenci kabul edilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mühendislik eğitimi süresince 248 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm 2014'te ilk mühendis mezunlarını vermiştir. Metalurji ve Malzeme sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Makina Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir. Fakülte öğrencilerinin önüne öğrenimleri süresince çeşitli burs imkanları konulmuş, Ülkemiz’in en gözde kuruluşlarında 2 dönem yaz stajlarını ve diğer Mühendislik Fakültelerinden farklı ve ek olarak Lisans öğretimi 7. Sömestrede İşyeri Eğitimlerini yapabilmeleri için her türlü kolaylıklar sağlanmıştır. Öğrenciler yapılan çok sayıdaki erasmus antlaşması ile yurt dışına gider olmuşlar; çift ana dal ve yan dal programlarından faydalanmışlar; öğrenci külüpleri ve temsilcileri vasıtasıyla desteklenen sosyal ve kültürel faaliyetler ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki birçok yarışmalarda Marmara Üniversitesi’ni başarı ile temsil eder hale gelmişlerdir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile Makine Mühendisliğinin uygulama ve kapsama alanı günden güne artmaktadır. Mezun olan öğrenciler aşağıdaki sektörlerde iş bulabilirler:  Makine endüstrisi  Enerji  Otomotiv  Demir-çelik  Tekstil  Savunma  Tarım  Gemi endüstrisi  Raylı sistemler  Havacılık sektörü  İnşaat makineleri  Pazarlama

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans öğrenci adayları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 50 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notlarıda dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Lisans için tüm lisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 sahip olmak, lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitrme tezi hazırlamış olmak. Yüksek lisans için: yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı Prof.Dr.Mustafa KURT, Bölüm Başkan Yardımcıları Doç.Dr. Mustafa Ay, Yrd.Doç.Dr. Bilçen MUTLU. Bölüm Erasmus Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa Ay.

Bölüm Olanakları

 Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadro  Uygulamalı eğitim ile enerji sistemleri, otomotiv ve imalat alanında sanayiye çözüm üreten makine mühendisleri yetiştirme  Güncel ve dünya standartlarında müfredat  Erasmus ağı sayesinde yurt dışında öğrenim imkanı  Çift ana dal ve yan dal olanakları  Öğrenim sırasında bir yarı yıl boyunca sanayi stajı ile tecrübe edinme imkanı Makine Mühendisliği Bölümü’nde 18 adet laboratuvar [ akışkanlar mekaniği, ısıtma ve soğutma, ısı transferi, hidrolik ve pnömatik, oto elektrik ve elektroniği, yakıt ve enjeksiyon sistemleri, güç aktarma organları, motor bakım, motor yenileştirme, otomotiv test ve ölçme, motor, freze, torna, talaşlı imalat, CNC, CAD, CNC Eğitim, Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) ] ve 1 adet atölye [ Tesisat ] bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi

- Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi

- Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi

- Makine mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği

- Öğrencinin seçtiği makine mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi

- Sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilme becerisi

- Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

- Makine mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği

- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Meslek ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 • Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi
 • Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi
 • Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
 • Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
 • Meslek ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 • Makine mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği
 • Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği
 • Makine mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği
 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
 • Öğrencinin seçtiği makine mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi
 • Sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilme becerisi
 • Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makine mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi

- Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi

- Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi

- Makine mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği

- Öğrencinin seçtiği makine mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi

- Sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilme becerisi

- Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

- Makine mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği

- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Meslek ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Müfredat