Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 5 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.

Kazanılan Derece

Mühendislik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci kabul edilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya yakın dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile muafiyet alınır. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Henüz mezun vermemiştir. Ancak uygulama ağırlıklı Mühendislik programı olduğu için mezunların istihdamında problem oluşmayacağı ümit edilmektedir. Disiplinler arası tüm alanlarda çalışabilirler. Makina, Elektronik, Otomasyon, Elektrik, Robotik alanlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezuniyet sonrası ALES, bilim sınavı, mülakat vs türünden sınavlardan başarılı oldukları taktirde Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler. Yüksek Lisans öğrenci adayları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notlarıda dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Lisans için: tüm lisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 sahip olmak, lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitirme tezi hazırlamış olmak. Yüksek lisans için: yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Program Başkanı: Prof. Dr. M. Caner Aküner AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YÜCE

Bölüm Olanakları

Laboratuvar, atölye, bilgisayar imkanları mevcut ve çeşitli pratik olanaklar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilgileri kullanarak Mekatronik Mühendisliği problemleri çözebilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.

- Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.

- Tasarımını ayrıntılandırılmış bir sistemi bileşenleri ile beraber üretir.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.

- Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar, elektronik, yazılımı gibi modern araçları kullananır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri alanına uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Disiplinler arası iletişim kurmayı öğrenir.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

 • Uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilgileri kullanarak Mekatronik Mühendisliği problemleri çözebilme.
 • Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 • Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 • Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 • Tasarımını ayrıntılandırılmış bir sistemi bileşenleri ile beraber üretir.
 • Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
 • Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar, elektronik, yazılımı gibi modern araçları kullananır.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri alanına uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 • Disiplinler arası iletişim kurmayı öğrenir.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 • Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilgileri kullanarak Mekatronik Mühendisliği problemleri çözebilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.

- Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.

- Tasarımını ayrıntılandırılmış bir sistemi bileşenleri ile beraber üretir.

- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.

- Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar, elektronik, yazılımı gibi modern araçları kullananır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri alanına uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Disiplinler arası iletişim kurmayı öğrenir.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Müfredat

Müfredat