Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

1933 yılındaki Üniversite Reformu’nda Tıp Fakültesi Avrupa yakasına taşınmış, Mekteb-i Tıbbiye binası ise Milli Eğitim Bakanlığına bırakılarak Haydarpaşa Lisesi’nin kullanımına geçmiştir. Okulun klinik pavyonları ise günümüzde halen Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak hizmet vermektedir. 1933-1983 yılları arasındaki 50 yıllık süre boyunca Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılan Tıbbiye binası ise, 1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne verilerek yeniden bir üniversite bünyesine geçmiştir. Böylece, bir yüzyılı aşkın tarihin tanığı olan bina, Mekteb-i Tıbbiye ve Haydarpaşa Tıp Fakültesi isimleri altında Türk tıbbına hizmet verdikten sonra tekrar aynı işlevine kavuşmuş bulunmaktadır. Bu görkemli yapı tarihsel kimliği ve mirası ile, bugün de Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere halen Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa kampüsündeki eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Tıp Doktorluğu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıt MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat ve Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen kurallara göre öğrenci kabul ve kaydı yapılır. Kayıt yenileme ve katkı payı MADDE 6 – (1) Her öğrenci, öğretim yılı baında ilan edilen süre içerisinde kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen, öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilere Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddesi ve öğrenci katkı payı ile ilgili mevzuat çerçevesindeki karara göre gereken ilem yapılır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere, pratik uygulamalara, stajlara ve diğer tüm eğitim uygulamalarına giremez ve sınavlarına alınmazlar. Ayrıca bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kimlik MADDE 7 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmi fotoğraflı bir kimlik verilir. Kimlik kartları her yıl baında yenilenir ve eskisi geri alınır. Kimlik kartı kaybolan veya kullanılamayacak duruma gelen öğrenciler hakkında Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre ilem yapılır. Yatay geçi MADDE 8 – (1) Baka bir tıp fakültesinden fakülteye yatay geçi yaptırmak için; öğrencinin eğitim müfredatının edeğer olduğu bir fakülteden gelmesi, Đngilizce yeterlik sınavı (veya uluslararası kabul görmü sınavlarda; TOEFL veya IELTS) ile Tıbbi Đngilizce sınavını baarmı olması gerekmektedir. Bu artları sağlayan öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi Esaslarına Đlikin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

FAZ I 1. Tıbbın bilimsel temelleri hakkında bilgi sahibi olmak. a. Temel tıp bilimleri b. Klinik bilimler c. Sağlığın belirleyicileri (sosyal, psikolojik ,ekonomik, politik, kültürel, çevresel,etik) ve mesleki uygulamalar için temel olan bilgi ve beceriler (iletiim becerileri, etik, aratırma vb. ) 2. Bu temel kavram ve ilkeleri birbirleriyle ilikilendirip yorumlayabilmek (kavrama) 3. Sağlığın korunmasında hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan koruma ve tanı ilkeleri ile tedavi hedeflerini bilmek ve yorumlamak 4. Temel kavram ve ilkeleri sağlık ve hastalık durumlarına uygulayabilmek (bilginin kullanımı /uygulanması) 5. Sağlık ve hastalık durumlarını tıbbın bilimsel temellerinin bütün bileenleri açısından çözümleyebilmek (analiz ) 6. Temel klinik becerileri kazanmak a. Temel klinik beceriler b. Öykü c. Muayene d. Giriimsel beceriler e. Laboratuar becerileri 7. Mesleki ve etik değerleri kabul etmek FAZ II 1. Temel kavram ve ilkeleri klinik olguların çözümlemesinde kullanmak (bilginin kullanımı/uygulanması) 1. Temel kavram ve ilkeleri klinik olguların çözümlemesinde kullanmak (bilginin kullanımı/uygulanması) 2. Tanı ve tedavi yaklaımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip 2. Tanı ve tedavi yaklaımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayabilmek yorumlayabilmek 3. Karılatığı klinik durumla ilgili olarak uygun tanı ve tedavi yaklaımlarını seçebilmek ve seçimini 3. Karılatığı klinik durumla ilgili olarak uygun tanı ve tedavi yaklaımlarını seçebilmek ve seçimini gerekçelendirebilmek gerekçelendirebilmek 4. Temel klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabilmek 5. Tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranıı sergileyebilmek 6. Tıbbi karar verirken elde ettiği bütün verileri sentezleyebilmek (performans) FAZ III 1. Bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözeterek tıbbi kararlar vermek ve uygulamak (performans) 2. Verdiği tıbbi kararları eletirel gözle ve çok yönlü olarak (sosyokültürel, ekonomik, vb.) değerlendirebilmek 3. Temel klinik becerileri tek baına uygulayabilmek 4. Tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerlere uymak, ve bu değerlerin savunuculuğunu yapmak 5. Tıbbi uygulamalarda bireyleri bir bütün olarak (fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutuyla) ele almak 6. Yaşam boyu öğrenme felsefesini edinmi ve sürekli kiisel geliim için gerekli tutum ve becerileri kazanmı olmak

Program Profili

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, müfredat modelini sistemler zemininde entegre edilmi (yatay entegre), temel ve klinik bilimlerin klinik örnekler aracılığı ile ilikilendirildiği (dikey entegre) ve bu iki modelin e ağırlıklı olarak kurgulandığı “Tamamlayıcı Program” olarak tanımlar. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim modelinde, öğrencilerin nasıl öğrendiği (SÜREÇ), öğrenilenler kadar (SONUÇ) önemlidir ve süreç, eğitimin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak yer alır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili görevini öyle tanımlar: • Eğitim programının temel içeriğinin ulusal ve bölgesel sağlık ihtiyaçlarına göre belirlendiği, • Eğitim ortamları olarak öncelikle birinci basamak olmak üzere bütün hizmet basamaklarının (birinci, ikinci ve üçüncü) kullanıldığı, • Öğrencinin kendi kendine ve yaşam boyu sürekli öğrenmesini destekleyen, • Katılımlı öğrenme yöntemleriyle yürütülen, • Bilginin ezberlenmesine değil mesleki yeterliğe dayalı, • Hastalıkların korunmasını ve sağlığın gelitirilmesini önceleyen, • Temel ve klinik bilimlerin birbiriyle ilikilendirildiği, • Tıp mesleğinin değiik alanları arasındaki dayanımaya, ibirliğine ve ekip hizmetine önem veren, • Hasta ve yakınlarının haklarının korunduğu ve gözetildiği, • Mezuniyet öncesi eğitimi temel eğitim olarak kurgulayan ve mezunlarını sürekli eğitime hazır kılan, • Uluslararası olarak belirlenen standartlara uygun bir eğitim planlamak, sunmak ve değerlendirmek. EĞİTİMDE TEMEL ALANLAR 1. Mesleki değerler, tutumlar, davranı ve etik 2. Tıbbın bilimsel temelleri 3. Klinik beceriler 4. İletişim becerileri 5. Toplum sağlığı ve sağlık sistemleri 6. Bilgi yönetimi 7. Eletirel düşünme ve araştırma

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEZUNLARIN SAHĐP OLMASI GEREKEN NĐTELĐKLER 1. Klinik kararlar veren 2. İletişimci, eğitimci, humanist 3. İbirliği yapan 4. Kaynakların uygun kullanımını gözeten 5. Öğrenen 6. Sağlığı koruyan 7. Kanıta dayalı olarak düünen, uygulayan 8. Kişisel geliime açık olan

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıpta Uzmanlık Sınavı aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği eğitimine başvuru yapma hakkı. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı sonrası doktora programlarına başvuru yapma hakkı.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://tip.marmara.edu.tr/dosya/yonerge_yeni.pdf Ölçme-değerlendirme yöntemleri MADDE 29 – (1) Fakültede her öğrenme alanına (bilgi, beceri ve tutum) uygun farklı ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılır. Uygulanan yöntemler ve uygulama yerleri (ders kurulu, staj vb.) Koordinatörler Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylanır. Notlar MADDE 30 – (1) Başarı durumunun değerlendirilmesinde aağıdaki tabloda verilen harfli başarı notları kullanılır. Tablo 1: Harfli Başarı Notları Başarı değerlemesi Harfli başarı notu Başarı katsayısı Pekiyi AA 4,00 İyi-Pekiyi BA 3,50 İyi BB 3,00 Orta-İyi CB 2,50 Orta CC 2,00 başarısız FF 0,00 Sınava girmedi (başarısız) FG 0,00 Devamsız (başarısız) DZ 0,00 Mazeretli MZ 0,00 FF: Sınava girdi başarısız FG: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi DZ: Devamsız başarısız MZ: Sınava girmeyen ve mazereti kabul edilen öğrencilerin aldığı geçici not Başarı değerlendirme sistemleri ve geçme notları MADDE 31 – (1) Faz I’de “Bağıl Değerlendirme Sistemi”, Faz II ve III’te ise “Doğrudan Dönüşüm Sistemi” uygulanır. (2) Tüm fazlarda ders kurulu, kurul dışı dersler ve stajlarda öğrencinin başarılı sayılması için harfli başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. (3) Faz I’de bağıl değerlendirme sisteminde bağıl değerlendirme katma limiti (BDKL) 20, başarı notu alt limiti (BNAL) ve yıl sonu sınav limiti (YSSL) ise 35’dir. (4) Faz I’de başarı notu 35-100 Aralığında olan öğrencilerden bağıl değerlendirme sonucu CC ve üzeri harfli başarı notu alanlar başarılı sayılırlar. Ancak, başarı notu 65 veya üzeri olan öğrencilerin CC’den düşük bir harfli başarı notu alması halinde, bu öğrenciler CC almı kabul edilir. (5) Faz II ve III’te doğrudan dönüşüm sistemi kullanılır ve aşağıdaki tabloda verilen başarı notu aralıkları esas alınır. Tablo 2: Doğrudan dönüşüm Sistemi Başarı notu aralığı Harfli başarı notu Başarı katsayısı Başarı değerlemesi 90-100 AA 4,00 Pekiyi 85-89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 80-84 BB 3,00 İyi 75-79 CB 2,50 Orta-İyi 65-74 CC 2,00 Orta 0-64 FF 0,00 Başarısız Sınıf geçme MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde bütünlemi sistem uygulandığı için yıl bütünlüğü esastır. Bir üst sınıfa geçebilmek için bütün ders kurullarından ve stajlardan başarılı olmak gerekir. Bu ön art kurul dışı dersleri kapsamaz. Ancak, 3. sınıftan 4. sınıfa geçmek için kurul dışı derslerden de geçmiş olmaları gerekir. (2) 1., 2. veya 3. sınıfta en az bir ders kurulundan başarısız olan öğrenciler sınıfı tekrarlar. 4., 5. veya 6. sınıfta ise en az bir stajdan başarısız olan öğrenciler bu stajların tekrarını yapar ve başarılı olurlarsa bir üst sınıfa geçer. Sınıf geçmek için GANO ve YANO’nun en az 2,00 olması gerekmektedir. Staj başarı notu MADDE 39 – (1) Faz II’de harfli başarı notunun hesaplanmasında doğrudan dönüşüm sistemi uygulanır. Her stajın sonunda sınav yapılır. “Staj Başarı Notu”nu bu sınav sonucu ve kullanılan diğer ölçme değerlendirme yöntemlerinin sonuçları belirler. Her anabilim dalı staj başarı notu hesaplama yöntemini belirler ve eğitim yılı başında öğrencilere bildirir. Hesaplanan staj başarı notu doğrudan dönüşüm sistemiyle harfli başarı notuna dönüştürülür. (2) Faz II’deki stajların en az birinden başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o akademik yıldaki son stajın bitiminden sonra alınır. Bütünleme sınav takvimi öğrencinin bir sonraki akademik yıla zamanında balayabileceği ekilde düzenlenir. Devamsızlıktan kalmış olan ve bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda bir defa daha tekrarlama hakkı verilir. İlgili sınıfı akademik yıl sürerken biten öğrencilerin staj tekrarı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik yıl içinde de planlanabilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 15 gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin bavurusu halinde staj tekrarı ve takvimi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Faz III (intörnlük dönemi) başarı notu MADDE 40 – (1) Bu sınıfta öğrencilerin performansı, her Anabilim veya Bilim Dalında yapılan çalıma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalımalarında hastayla iletiim ve görüme, yazılan hasta dosyaları, rapor ve epikrizler, klinik çalımalara ve bilimsel toplantılara katılım, teorik bilgiyi farklı klinik olgularda ve durumlarda kullanma düzeyleri, genel mesleki davranı ve tutumları, vb. ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir ve 100 puan üzerinden bir başarı notu belirlenir. Hesaplanan başarı notu doğrudan dönüşüm sistemiyle harfli başarı notuna dönütürülür. (2) Dntörnlük dönemindeki stajların en az birinden başarısız olan öğrenci, belirlenen azami 9 yıllık öğrenim süresini amamak kouluyla bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) MADDE 42 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin almış olduğu tüm ders, ders kurulu ve stajlardan alınan baarı katsayılarının kümülatif ağırlıklı not ortalamasıdır. Mezuniyet MADDE 43 – (1) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereği mezuniyet için öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 olması aranır. Diplomalar MADDE 44 – (1) Tıp öğrenimini tamamlayamayanlar veya tamamlayamayacakları anlaılanlar; 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına Dntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” alırlar. (2) Tıp Doktorluğu için ön görülen 6 yıllık eğitimi baarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir. (3) Mezun olan öğrencilere diploma eki verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Haydarpaşa Yerleşkesi Üsküdar İstanbul +216 414 47 34-35 TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN İletişim: tipogrenci@marmara.edu.tr (0216) 336 05 07 (0216) 336 02 12 / 117-118 TIPTA UZMANLIK İÇİN İletişim: personel.tip@marmara.edu.tr (0216) 336 02 12/114

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel tıp bilgilerine sahip olmak
 • Klinik tıp bilgilerine sahip olmak
 • Sağlığı belirleyen (sosyal, psikolojik, ekonomik, politik, kültürel, çevresel, iletişim becerileri, etik, araştırma vb. ) temel kavramları birbirleriyle ilişkilendirip yorumlayabilmek (kavrama)
 • Temel kavram ve ilkeleri sağlık ve hastalık durumlarına uygulayabilmek, klinik olguların çözümlenmesinde kullanmak (bilginin kullanımı /uygulanması)
 • Sağlığın korunmasında hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan koruma, tanı, tedavi ve esenlendirme ilkeleri ile tedavi hedeflerini bilmek ve yorumlamak
 • Sağlık ve hastalık durumlarını tıbbın bilimsel temellerinin bütün bileşenleri açısından çözümleyebilmek - ( analiz )
 • Öykü, muayene, girişimsel beceriler ve laboratuar becerileri gibi temel klinik becerileri kazanmak ve yeterli düzeyde uygulayabilmek
 • Tıbbi uygulamalarda bireyleri bir bütün olarak (fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutuyla) ele almak
 • Tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayabilmek
 • Karşılaştığı klinik durumla ilgili olarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmek ve seçimini gerekçelendirebilmek
 • Karar verirken tıbbi kanıtları eleştirel olarak değerlendirip, sentezleyebilmek, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözeterek tıbbi uygulamalar yapmak (performans)
 • Verdiği tıbbi kararları eleştirel gözle ve çok yönlü olarak (sosyokültürel, ekonomik, vb.) değerlendirebilmek
 • Yaşam boyu öğrenme felsefesini edinmiş ve sürekli kişisel mesleki gelişim için gerekli tutum ve becerileri kazanmış olmak
 • Toplumun sağlık sorunlarını tanımlayabilmek ve sorunların nedenlerine yönelik araştırmalar planlayabilmek.
 • Hekim olarak birey ve toplum ile etkileşimin önemini kavramak ve bu düzlemde rol almak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat