Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans (Uzmanlık)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitenin ilgili birimi (TAE) tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

4 yıllık bir lisans programından mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitü tarafından belirlenen merkezi sistemle gerçekleştirilen sınavlardan asgari puanları sağlamış olmak. (ALES - Eşit Ağırlık Puan Türü ve ÜDS, KPDS gibi)

Program Profili

2 yarıyıl ders ve minimum 2 yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam 2 akademik yılı kapsayan yüksek lisans programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1. Kütüphaneler (Örn: Halk Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci, Arşiv Uzmanı ve Yönetici) 2. Arşivler (Örn: Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşiv Uzmanı ve Arşiv Müdürü)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite tarafından belirlenen sınav takvimine bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönetmelik çerçevesinde anabilim dalı tarafından belirlenen minimum krediyi ve uzmanlık tezini tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL 0216 347 96 41 , 0216 346 45 53 / 1363

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı Seminer odası

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin uzmanlık bilgisine sahip olurlar.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.

- Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. PÇ5. Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi sistemlerini öğrenir ve aralarındaki farkları kavrar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge merkezlerinde kullanılan ekipman, teknik ve teknolojileri seçebilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mezunlar, alanla ilgili İngilizce literatürü okuyabilir, araştırma yapabilir ve sentezleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinler arası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisini geliştirir.

- Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisini geliştirir.

- Mezunlar, etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Mezunlar alanla ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir

- Mezunlar kuramsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, kurumsal bilgi sistemleri tasarlayabilirler

 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin uzmanlık bilgisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
 • Mezunlar, alanla ilgili İngilizce literatürü okuyabilir, araştırma yapabilir ve sentezleyebilir.
 • Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. PÇ5. Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.
 • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi sistemlerini öğrenir ve aralarındaki farkları kavrar.
 • Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinler arası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisini geliştirir.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisini geliştirir.
 • Mezunlar, etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir
 • Mezunlar, bilgi ve belge merkezlerinde kullanılan ekipman, teknik ve teknolojileri seçebilir
 • Mezunlar alanla ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir
 • Mezunlar kuramsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, kurumsal bilgi sistemleri tasarlayabilirler
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(32-Gazetecilik ve Enformasyon)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin uzmanlık bilgisine sahip olurlar.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.

- Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. PÇ5. Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi sistemlerini öğrenir ve aralarındaki farkları kavrar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge merkezlerinde kullanılan ekipman, teknik ve teknolojileri seçebilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Mezunlar, alanla ilgili İngilizce literatürü okuyabilir, araştırma yapabilir ve sentezleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinler arası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisini geliştirir.

- Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisini geliştirir.

- Mezunlar, etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Mezunlar alanla ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir

- Mezunlar kuramsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, kurumsal bilgi sistemleri tasarlayabilirler

Müfredat