Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 1986 yılında kurulan Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yer almıştır. 1991 yılında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adını alarak Türk Tarihinin siyasi, sosyal, demografik, politik, ekonomik, kültürel konularında araştırmalar ve tezler üreten Enstitü içerisinde faaliyetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Mezunlar, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans Diploması alarak bu alanda uzman olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmek için dört yıllık bir lisans eğitimi almış olmak (tercihen üniversitelerin Tarih Bölümü mezunları), ALES sınavına girmiş olmak ve Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayın tarih bilgisi, araştırma kabiliyeti, alana ilgisi, alana dair yaptığı okumalar, katıldığı bilimsel etkinlikler gibi hususlar Tezli Yüksek Lisans Programına alınırken göz önünde tutulan unsurlardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak ve Osmanlıca bilmek gerekmektedir.

Program Profili

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet dönemi eğitim ve iktisat politikaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Demokrasi Tarihi ve Türkiye’nin dış politikası bilimsel yöntemlerle araştırılmakta ve bu konularda dersler verilmektedir. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, O’nun Türk dünyası hakkındaki düşünceleri ile demokratikleşme alanındaki çabaları araştırmalara ve derslere konu olmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen, yeni açılan üniversitelerde akademisyen, çeşitli arşiv kurumları ve kütüphanelerde kamu personeli olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı ,Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde ve gerekli koşulları da yerine getirmek kaydıyla bir üst derece olan doktora programına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına katılan öğrenciler, her bir ders için yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına girer, aldıkları ders ile ilgili olarak öğretim üyesinin belirlediği ödevler üzerinden değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında aldıkları dersleri başarı ile tamamlayıp, belirlenen tez danışmanı ile gerçekleştirdikleri yüksek lisans tezini jüri önünde savunurlar. Başarılı bulundukları takdirde programdan mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1427 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bülent Bakar. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1289

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, Osmanlı kaligrafisi üzere yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
 • Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat