Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Program Profili

Yüksek lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanır. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olacakları gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olur. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışır. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurur, yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ile ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri ana bilim dalında ilan edilir. Mazereti sebebiyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, eminenaskali@gmail.com, Dahili: 0216 347 96 41/ 1195; Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Türk Dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir.
 • Mezunlar, tarihi veya çağdaş Türk yazı dilleri (Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça, Çağatayca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.) metinlerini okuyabilir, yazabilir, tahlil edebilir ve kendi diline aktarabilir/çevirebilir.
 • Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini / birkaçını konuşabilir ve bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Dili çalışmaları yapabilir.
 • Mezunlar, analiz yapabilir.
 • Mezunlar, sentez yapabilir.
 • Mezunlar, dil verileri uygulamaları, özellikle de sözlükyazımı (leksikografi) çalışmaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
 • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat