Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kabul etmiştir. Bilim dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanlığı (Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt işlemleri, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Resmî Gazete 05 Ekim 2017/30201) Madde 8, Madde 9, Madde 12 ve Madde 13’te belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programında eğitim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde verilmektedir. Resmi Gazete 05 Ekim 2017 / 30201 tarih ve sayılı Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için bk. https://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki Öğrenimin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar, Resmi Gazete 05 Ekim 2017 / 30201 tarih ve sayılı “Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 15. maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10. bentlerinde belirtilmiştir. Söz konusu Yönetmelik’te belirtilen kurallar, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için de geçerlidir. Resmi Gazete 05 Ekim 2017 / 30201 tarih ve sayılı Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için bk. https://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programlarında azami süre en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 2,50 GANO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GANO’su 2,50’nin altında olan öğrenci, GANO’sunu en az 2,50 seviyesine yükseltene kadar daha önce aldığı dersleri bu dört yıllık süre zarfında kısmen veya tamamen tekrar alır. Azamî süreler içerisinde; tezli yüksek lisans programlarında GANO’su 2,50’nin, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 3,00’ın altında kalan veya dönem projesi/tez/sanatta yeterlik çalışmasında başarısız olan ya da tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programından en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir. Yıllık AKTS’nin yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Program Profili

Türk Halk Edebiyatı sahası, tarihin karanlık devirlerinden yirmi birinci yüzyıla kadar uzanan uzun bir devrede sözlü ve yazılı olarak ortaya konulan edebî eserlerin, başta dil ve edebiyat olmak üzere din, tarih, kültür, sosyoloji, âdet ve inanışlar, felsefe ve tasavvuf gibi çok çeşitli disiplinler çerçevesinde bilimsel ölçütlerle incelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve günümüze aktarılması gibi geniş ve derinlikli bir alanı kapsamaktadır. Programda, Türk Halk Edebiyatı Bilim dalının etkileşimde bulunduğu yardımcı bilim dallarıyla olan ilişkisinden de faydalanılmaktadır. Programda; Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların halk edebiyatı ürünlerinin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, tarih boyunca var olan ilişkileri aydınlatmayı amaçlayan çalışmalar da yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında alanla ilgili eğitim verebilirler. Örneğin; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren devlet kurumları/kuruluşları (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, TRT vd.), araştırma merkezi, enstitü (Yunus Emre Enstitüsü vd.) ve müzelerde de görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES’ten geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler, yazılı sınav ve mülakatta başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ayrıca her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere, geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminerler öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin ara sınav ve final sınavıyla yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40'ı ile final sınavının %60'ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilmesi için Yüksek Lisansta en az 65 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet AÇA (Program Başkanı) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul. Tel. (0216) 777 3200 (Dahili: 3471) E-posta: mehmet.aca@marmara.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Nursel UYANIKER (AKTS/DS Koordinatörü) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul. Tel. (0216) 777 3200 (Dahili: 3476) E-posta: nuyaniker@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi’nin kütüphane, derslik, seminer odası, seminer kütüphanesi, öğretim üyelerinin şahsî kitaplıkları ve teknik malzeme (bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon) gibi fiziksel şartları Türk Halk Edebiyatı programını yürütmeye fazlasıyla imkân tanıyacak niteliktedir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmiş olan derleme projeleriyle bölüme kazandırılmış olan video kamera, ses kayıt cihazları, mikrofon, fotoğraf makinası ve dizüstü bilgisayarlar saha araştırılmalarında kullanılmak üzere gerekli teknik alt yapıyı sağlayacak niteliktedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.

- Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.

- Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.

- Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

- Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.

- Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

- Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.

- Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.

- Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.

- Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.

- Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.

 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.
 • Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
 • Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
 • Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
 • Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
 • Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
 • Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.
 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.
 • Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.
 • Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.
 • Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.
 • Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.
 • Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

- Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.

- Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.

- Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.

- Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

- Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.

- Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

- Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

- Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.

- Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.

- Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

- Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

- Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.

- Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.

- Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.

Müfredat

Müfredat