Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.

- Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.

- Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.

- Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

- Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.

- Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

- Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.

- Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.

- Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.

- Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.

- Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.

 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.
 • Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
 • Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
 • Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
 • Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
 • Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
 • Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.
 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.
 • Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.
 • Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.
 • Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.
 • Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.
 • Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

- Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.

- Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.

- Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.

- Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.

- Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

- Mezunlar, alanla ilgili çalışmalara katılırlar.

- Mezunlar, sahada derleme, gözlem ve anket çalışmaları yaparlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

- Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

- Mezunlar, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılırlar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Mezunlar, alanla ilgili sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır ve bu tür etkinlikleri düzenler.

- Mezunlar, kültürler arası iletişim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında ve yorumlanmasında gereken donanımı kazanarak bunları kullanabilirler.

- Mezunlar, bir yabancı dil kullanarak alana ait konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

- Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

- Mezunlar, yaptıkları özgün akademik çalışmalarla Türk Halk Edebiyatı disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.

- Mezunlar, Türk Halk Edebiyatı alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.

- Mezunlar, alanla ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde bilgisayar teknolojilerini kullanırlar.

Müfredat

Müfredat