Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı 1984 yılında kurulmuş, Sosyal Bilimler Enstitüsüsüne bağlı olarak 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Program başkanlığını Prof. Dr. Yüksel ÇELİK üstlenmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sınavından en az 60 puan almaları gereklidir. Programa öğrenci kabülünde ALES puanı ile lisans not ortalaması ve Mesleki Bilgi Değerlendirmesi (Bilim Sınavı/Mülakat) sonucu esas alınır. Asgari başarı notu 100 üzerinden 65 olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda ders muafiyeti yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarih araştırmalarında usul ve yöntemleri kavramak, Yakınçağ Tarihi kaynaklarını bilmek, belge okuma ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek, dersler ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Program, 1984 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Dersler seçmeli olup dönemlik ve üç krediliktir. Yıllık 21 kredi ders alınması zorunludur. Başarılı olanlar tez yazım safhasına geçerler. Program öğrencileri, tecrübeli danışmanların rehberliğinde orjinal tezler ortaya koyma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde açılan Araştırma Görevlisi ve Okutman kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müze Arşivlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunlarının Doktara programına başvurabilmeleri için Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ndan en az 65, Yabancı dil sınavından en az 40 puan almaları gereklidir.Programa öğrenci kabülünde ALES puanı (% 50), lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması (% 30) ve Mesleki Bilgi Değerlendirmesi (Bilim Sınav/Mülakat, % 20) sonucu esas alınır. Asgari başarı notu 100 üzerinden 65 olmalıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavlar, sınav ya da ödev çalışmalarından oluşur. Başarı notuna katkısı % 40'dır. Final sınavlarında 100 puan üzerinden en az 65 almış olmak gerekir. Başarı notuna katkısı %60 dır. Başarı notu 100 puan üzerinde en az 65 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci tüm derslerden başarılı olmalı, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,50'nin altında kalmamalıdır. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez çalışmasına başlar. Tezini bitirip jüri karşısında savunan öğrenci, başarılı bulunduğu taktirde Yüksek Lisans diplomasi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Yüksel Çelik Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL e-posta: yuksel.celik@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm kütüphanesi bulunmakta olup, bölüm bünyesinde konferans, panel ve sempozyumlar düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, Osmanlı kaligrafisi üzere yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
 • Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(31-Sosyal ve Davranış Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

- Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

- Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

- Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

- Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

- Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

- Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.

- Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.

- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

- Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

- Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat