Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Kaplan'dır. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için burayı tıklayınız.

Program Profili

Yüksek Lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanılabilir. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar, ilgili alanda doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Emel KEFELİ ekefeli@marmara.edu.tr, Tel: 0216 347 96 41/ 1338, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk edebiyatı araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Türk edebiyatlarının tarihi ve çağdaş evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini açıklayabilir, eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
 • Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreçteki gelişmelerini filolojik, teorik açılardan izler. Bu evre’nin yazar ve eserlerini eleştirel bir yaklaşımla okuma, değerlendirme ve tahlil etme yeteneği kazanır.
 • Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatlarındaki (Batı edebiyatı, Türk Dünyası edebiyatları v.d.) filolojik ve teorik alanlardaki gelişmeleri de izlerler. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla bu edebiyatlar arasındaki ortak ve farklı yönleri farklı edebiyatlardaki fikir ve edebiyat akımlarını inceleme ve tahlil yeteneği kazanır.
 • Mezunlar, alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir, kazandıkları bilgi ile eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilir.
 • Mezunlar, analiz yapabilir.
 • Mezunlar, edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp, ilmî metotlar ışığında değerlendirebilir.
 • Mezunlar, ekip çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinir.
 • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. Akademik alanda ilmî toplantılara katılabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat