Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Staj


Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bazı Fakülte ve Yüksekokullardaki programlarda staj yapmaları zorunludur. Her öğrenci staja başlamadan önce “Staj Kabul Formu” nu staj yapacağı kuruma imzalatarak ilgili Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonu veya Bölüm Staj Koordinatörü’ne vererek staj yapacağı kurum için onay almak zorundadır. “Staj Kabul Formu” staj başlangıç tarihinden en geç 4 hafta önce Staj Komisyonu’na teslim edilir.

Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili bilgi Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonu veya Bölüm Staj Koordinatörü tarafından duyurulur. Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, ilgili bölümün/programın Staj Yönergesi’nde belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak programın eğitim dilinde hazırlanır. Staj raporları, Staj Yönergesi’nde belirtilen süre içinde Staj Komisyonuna teslim edilir. Mezuniyet için yalnız staj yükümlülüğü olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi son dönem öğrencilerinin ek sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar tamamlamak zorundadır. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

Değerlendirme ilgili Fakülte/Yüksekokul Staj Yönergesi’nde belirtilen koşullarda yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarda farklı bir kurumda tekrar edilir.